Premie voor volledige geconventioneerde artsen in 2023

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners.

Artsen die geconventioneerd zijn van 15 februari t.e.m. 31 december 2023, komen in aanmerking voor een bedrag van € 1.045,32.

Wat houdt deze premie in?

Via een premie krijgen geconventioneerde zorgverleners met een ambulante praktijk een extra financiële incentive. De stijgende werkingskosten (bv. de stijgende energieprijzen) raken ook de zorgverstrekkers. De federale regering besloot bij de opmaak van de begroting 2023 om in dit kader een extra steunmaatregel toe te kennen.

Wie komt in aanmerking voor deze premie?

De doelgroep voor de premie zijn, in de eerste plaats, volledig geconventioneerde zorgverleners met een ambulante praktijk waaronder artsen.

Voor de praktische toepassing is een ontwerp van KB in opmaak. Als voorwaarden gekoppeld aan de premie 2023 zullen worden opgenomen:

  • De zorgverleners dienen volledig geconventioneerd te zijn en blijven vanaf 15 februari t.e.m. 31 december 2023.

    • Voor zorgverleners die pas in de loop van 2023 hun RIZIV-nummer bekomen, geldt dat ze volledig geconventioneerd zijn voor de periode na toekenning van hun RIZIV-nummer.
  • De zorgverleners moeten in 2023 in een ambulante setting een minimumdrempel aan verstrekkingen uitgevoerd hebben.

Hoeveel bedraagt deze premie?

De premie verschilt naargelang de zorgverlener.

Voor de artsen is er een indicatief bedrag van € 1.045,32 vooropgesteld.

Wat moet u hiervoor ondernemen?

De premies zullen automatisch uitbetaald worden wellicht in de tweede helft van 2023. U hoeft dus niets te doen. Er dient enkel een rekeningnummer beschikbaar te zijn in ProGezondheid en dit tegen uiterlijk 30 november 2023.

Vergoeding stagemeesters specialisten

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (aso) kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen.

Accrediteringsforfait specialisten

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

RIZIV sociaal statuut

Artsen-specialisten die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Beschikbaarheidshonorarium arts-specialist

Neemt u deel aan wachtdiensten in een ziekenhuis, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria.