Beschikbaarheidshonorarium arts-specialist

Neemt u deel aan wachtdiensten in een ziekenhuis, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de beschikbaarheidshonoraria.

 

Wat zijn de beschikbaarheidshonoria?

De beschikbaarheidshonoraria zijn voorzien voor de artsen-specialisten die deelnemen aan de wachtdiensten, georganiseerd door ziekenhuizen die beschikken over een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en/of een erkende functie voor intensieve zorg.

Er is een beschikbaarheidshonorarium voorzien per weekend of wettelijke feestdag die niet in een weekend valt.

Hoeveel bedragen de beschikbaarheidshonoraria?

Jaarlijks wordt op 1 januari de waarde van de beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten geïndexeerd.

Het bedrag van de beschikbaarheidshonoraria bedraagt voor 2023:

  • € 417,94 voor een weekend
  • € 250,77 voor een wettelijke feestdag die niet samenvalt met een weekend
  • € 167,16 voor een wettelijke feestdag die valt op een vrijdag of een maandag

Wanneer komt u in aanmerking voor deze honoraria?

Aan volgende voorwaarden moet worden voldaan:

  • Enkel ziekenhuizen met een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en/of een erkende functie voor intensieve zorg komen in aanmerking.
  • Het honorarium is per weekend of wettelijke feestdag eenmaal verschuldigd per basisspecialisme, ongeacht het aantal artsen-specialisten dat deelneemt aan de beschikbaarheidsregeling.
  • Tijdens de volledige duur van het weekend of de feestdag moet steeds minstens 1 arts per specialisme beschikbaar zijn. 
  • Er is per wachtdienst steeds één forfaitair honorarium per basisspecialisme voorzien per ziekenhuis, en dus niet per campus.
  • Als een arts-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere ziekenhuizen, moeten de hoofdartsen van de betrokken ziekenhuizen onder elkaar afspreken voor welk ziekenhuis de beschikbaarheid van de arts-specialist gedurende die feestdag of dat weekend zal worden meegedeeld.
  • Als een arts-specialist gedurende een wettelijke feestdag of een weekend tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere specialismen, dan kan de beschikbaarheid ook slechts onder 1 bijzondere beroepstitel worden meegedeeld.

Hoe worden de beschikbaarheidshonoraria aangevraagd?

De hoofdarts van het betrokken ziekenhuis registreert na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het daarop volgende trimester de gegevens van de wachtdiensten van zijn/haar ziekenhuis via de webtoepassing "Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten".

Daarna betaalt het RIZIV de forfaitaire beschikbaarheidshonoraria uit aan het ziekenhuis of aan de medische raad. De hoofdarts van het ziekenhuis verdeelt op zijn of haar beurt de forfaitaire beschikbaarheidshonoraria in samenspraak met de medische raad van het ziekenhuis.

Premie voor volledige geconventioneerde artsen in 2023

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners.

Vergoeding stagemeesters specialisten

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (aso) kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen.

Accrediteringsforfait specialisten

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

RIZIV sociaal statuut

Artsen-specialisten die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.