Administratieve stappen artsen-specialisten in opleiding

Artsen-specialisten in opleiding dienen een aantal administratieve stappen te zetten, gaande van een stageplaats vastleggen, zich inschrijven bij de Orde van Artsen en een RIZIV-nummer aanvragen, tot het indienen van een stageplan en een stagerapport. Hieronder zetten we alles op een rijtje.

 

 

 

1. Vastleggen van uw stageplaats

Enkele dagen na uw proclamatie stuurt de FOD Volksgezondheid automatisch uw visum per post naar uw domicilieadres. Uw visum is uw 'licence to practise' en is absoluut noodzakelijk om als arts te kunnen werken. Eenmaal uitgereikt blijft het visum beschikbaar op het elektronisch portaal van de FOD Volksgezondheid. 

Beschikt u over een buitenlands diploma en wenst u een visum aan te vragen om in België te kunnen werken?
Vraag dan eerst uw erkenning aan bij één van de Gemeenschappen:
- Voor Nederlandstalige dossiers kunt u terecht bij het Agentschap Zorg en Gezondheid
- Voor Franstalige dossiers kunt u terecht bij de  Federatie Wallonië-Brussel
- Voor Duitstalige dossiers kunt u terecht bij de Duitstalige Gemeenschap

Na toekenning van een erkenning door de Gemeenschappen stuurt de FOD Volksgezondheid u automatisch uw visum op dat u de toegang tot het beroep verleent.

2. Inschrijven bij de Orde van Artsen

Nadat u uw visum ontvangen hebt en vóór de start van uw eerste stage dient u zich in te schrijven bij de Orde van Artsen. De inschrijving bij de Orde van Artsen is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief willen uitoefenen in België. U kan u hier registreren. 
Voor artsen met een buitenlandse identiteitskaart is er de mogelijkheid tot manuele registratie voorzien.

U dient volgende documenten mee te sturen/af te geven:
- een kopie van uw eID of identiteitskaart
- een bewijs van goed gedrag en zeden (formulier type I, gratis, is 3 maanden geldig);
- uw voorlopig promotiebewijs van de universiteit;
- het visum uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

3. Indienen stageplan bij de Erkenningscommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Uw volledige opleidingstraject wordt vastgelegd in uw stageplan. Uw stageplan geeft een overzicht van uw toekomstige stages en bevat informatie over uw stagemeesters. U bent verantwoordelijk voor uw stageplan en u moet het opstellen in samenwerking met uw coördinerend stagemeester.

Daarna moet het goedgekeurd worden door de gemeenschap waartoe uw universiteit behoort. Zodra u uw attest van de Orde hebt ontvangen, bezorgt u binnen de vier maanden vanaf het begin van de stage, uw stageplan ter goedkeuring aan de Erkenningscommissie van uw specialisme van het agentschap Zorg en Gezondheid, die zal nagaan of er aan alle voorwaarden is voldaan. U kan uw erkenningsaanvraag indienen via het e-loket voor gezondheidszorgberoepen

Meer informatie over het indienen van uw stageplan en de bijhorende formulieren vindt u hier.

4. Aanvragen RIZIV-nummer

Als uw stageplan goedgekeurd is, wordt dit doorgestuurd naar het RIZIV. Het RIZIV bezorgt u vervolgens op uw domicilieadres uw RIZIV-nummer met bevoegdheidscode, het cijfer nul gevolgd door de twee eerste cijfers van uw discipline.
U heeft uw RIZIV-nummer nodig om de geneeskundige verstrekkingen die in aanmerking komen voor terugbetaling aan patiënten, aan de ziekteverzekering te kunnen attesteren. Het RIZIV-nummer is een uniek identificatienummer, dat u op alle officiële documenten in verband met uw praktijk (voorschriften, getuigschriften, enz.) moet vermelden. Dit nummer zal tijdens uw traject veranderen, aangezien de bevoegdheidscode (de laatste drie cijfers) verandert zodra u als arts erkend wordt.
Om uw RIZIV-nummer te bekomen moet u dus niets doen. Eens het RIZIV in het bezit is van de nodige documenten, wordt uw nummer u toegestuurd.

5. Inschrijven bij een ziekenfonds naar keuze

In België is iedereen verplicht aangesloten bij een verzekering voor ziektekosten. Als haio werkt u onder het sui generis statuut en kan u niet langer ingeschreven zijn bij een ziekteverzekering onder naam van uw ouders. U moet u aansluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Wenst u geen lid te worden van een ziekenfonds, dan kan u zich gratis aansluiten bij de ‘Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering’.

De ziekenfondsen of mutualiteiten betalen tussenkomsten voor:
- medische verzorging
- uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
- uitkeringen tijdens zwangerschapsverlof.

6. Inschrijven bij een universiteit

Bij de start van elk academiejaar schrijft u zich als haio opnieuw in bij de universiteit van uw keuze.
De universiteiten hebben allen een webpagina die gewijd is aan artsen-specialisten in opleiding. U vindt er diverse inlichtingen zoals nuttige aanspreekpunten, een algemene voorstelling van de masters die de universiteit aanbiedt, alsook een beschrijving van de toelatingsvoorwaarden en doorverwijzing naar andere nuttige kanalen zoals het e-portfolio Medbook.
Ook de assistentenverenigingen worden daar voorgesteld. Deze verenigingen vertegenwoordigen de belangen van alle artsen-specialisten in opleiding van de betrokken universiteit.

7. Indienen stagerapport bij de Erkenningscommissie van Agentschap Zorg en Gezondheid

Op het einde van elk opleidingsjaar moet u binnen de drie maanden na einddatum uw stagerapport (of MEDBOOK) van het afgelopen jaar indienen. Het stagerapport moet zo volledig mogelijk worden ingevuld en moet ondertekend worden door uw stagemeester. Hiervoor dient u verschillende documenten op te sturen via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
Een bijkomende verzending op papier is overbodig.

Een overzicht van deze documenten kan u hier raadplegen.  

Sociaal statuut aso

Artsen in opleiding vallen in principe onder het sui generis statuut. Tijdens de stageperiode krijgt u een loon en een gedeelte van de sociale bescherming van werknemers waaronder ziekte en invaliditeit, ouderschapsverlof en kinderbijslag. Wanneer u start in het sui generis statuut ontvangt u onmiddellijk alle sociale voordelen die aan dit statuut verbonden zijn. U bent echter niet beschermd tegen werkloosheid, de stage geeft geen recht op pensioen, er is geen vakantiegeld en geen dertiende maand.

Artsen-specialisten in opleiding: wat bij moeilijkheden ?

Als arts-specialist in opleiding kan u nood hebben aan psychologische ondersteuning. En wat te doen als u geconfronteerd wordt met agressie en geweld? Hieronder vindt u alle nuttige links.

Nuttige links artsen-specialisten in opleiding

We kunnen ons inbeelden dat het handig is om een overzicht te hebben van de instanties en verenigingen die voor u als arts-specialist in opleiding van praktisch nut zijn. Hieronder vindt u de relevante instanties met hun webadres.