Verloning artsen-specialisten in opleiding

U krijgt een billijke vergoeding uitgekeerd, overeenkomstig het KB van 21 april 1983 (art. 34) met betrekking tot de “vaststelling van de nadere regeling voor de erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen”. Onder billijke vergoeding verstaat men het basisloon en het aanvullend loon (ingeval van opting-out) zoals bedoeld in art. 7§2 van de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur. 

In de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 werden deze vergoedingen geconcretiseerd en minimumbedragen vastgelegd. De billijke vergoeding wordt betaald door uw stagemeester of door uw ziekenhuis waarin u uw stage verricht. De minimumbedragen voor het maandelijks basisloon van de arts-specialist in opleiding worden jaarlijks geïndexeerd. De index is voor het jaar 2023 op 8,14% bepaald.

Sedert 1 januari 2023 zijn volgende bedragen van toepassing:

Opleidingsjaar Minimum maandloon (48h)

1

€ 3.391,81
2 € 3 .500,80
3 € 3 .637,05
4 € 3.773,30
5 € 3.936,80
6 e.v.  € 4.100,30

 

Bijkomende vergoedingen naast het brutomaandloon vindt u hieronder opgelijst. 

Opt-out uren

De basisverloning dient gegarandeerd te worden voor een werkweek van 48u (zonder rekening te houden met de opt-out). Op basis van een apart, schriftelijk en individueel akkoord kunnen maximum 12 uren bijkomende arbeidstijd per week worden gepresteerd, bijvoorbeeld om de wachtdienst te verzekeren. Hiervoor is in een aanvullend loon, bovenop het basisloon, voorzien. Indien u de extra arbeidstijd weigert, mag dat niet in uw nadeel spelen. 

De opt-out uren die u tijdens deze periode presteert, worden vergoed voor minimaal 110% van het minimale basisloon per uur.

Oncomfortabele uren

In de vergoeding wordt bijkomend een onderscheid gemaakt tussen comfortabele uren en oncomfortabele uren:

  • Comfortabele uren zijn uren die gepresteerd worden tijdens de werkweek (maandag t.e.m. vrijdag) van 8u ‘s morgens tot en met 20u ‘s avonds.
  • Oncomfortabele uren zijn uren die gepresteerd worden tijdens de werkweek van 20u ‘s avonds tot en met 8u ‘s morgens of in het weekend of op een wettelijke feestdag. Voor deze uren ontvangt u een hogere vergoeding.

Het minimale loon voor de zogenaamde "oncomfortabele" uren is gelijk aan 125% van het minimale basisloon per uur op weekdagen en  zaterdagen.
De arbeidsduur op zondagen en feestdagen wordt vergoed met 150% van het minimale basisloon per uur.

Vergoedingen voor oproepbare wachten

Extramurale wachtdiensten waarbij van u niet wordt verwacht dat u zich binnen de 20 minuten ter plaatse in het ziekenhuis begeeft, worden beschouwd als oproepbare wachten. Gepresteerde arbeidstijd in het ziekenhuis tijdens de periode van een oproepbare wachtdienst wordt vergoed als arbeidstijd. De overige uren, namelijk de wachturen die u van op afstand kan presteren, komen niet in aanmerking bij de berekening van de arbeidstijd en geven aanleiding tot een vergoeding waarvan het minimumbedrag wordt vastgesteld door deze overeenkomst.

Onkostenvergoeding

Maandelijks ontvangt u een onkostenvergoeding van € 100. Deze vergoeding dekt onder meer de kosten die betrekking hebben op verplaatsingen, telefonie en telematica.

Voor wat betreft de onkosten die u maakt als aso, nog een belangrijke tip. Als werknemer (ASO) heeft u de keuze om de beroepskosten te bewijzen of om het kostenforfait toe te passen. Om te genieten van het wettelijk forfait moet u niets aangeven in de belastingaangifte. De fiscale aftrek van het forfait gebeurt dan automatisch. Wilt u de werkelijke beroepskosten inbrengen, dan is het noodzakelijk om goed al uw bewijsstukken, kwitanties en facturen te bewaren.

Budget voor wetenschappelijke activiteiten

Wetenschappelijke activiteiten (zoals publicatiekosten, congressen, vaardigheidscursussen) worden vergoed op basis van bewezen reële kosten in onderlinge overeenstemming tussen uw stagemeester en u, of maken het voorwerp uit van een specifiek budget. De afspraken en de bedragen inzake de vergoeding voor wetenschappelijke activiteiten moeten uitdrukkelijk worden vermeld in de opleidingsovereenkomst.

Op basis van de door u geregistreerde arbeidstijden krijgt u een berekening van de verschuldigde vergoedingen. Minstens éénmaal per trimester wordt de registratie van de arbeidstijd en berekening van de vergoedingen aan u overgemaakt.