Cumulbeperking percutane interventionele verstrekkingen

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 april 2023 treden enkele cumulbeperkingen m.b.t. percutane interventionele verstrekkingen in voege.

Art. 12 Anesthesiologie
Art. 17 Radiologie
Art. 17 ter Medische beeldvorming voor niet-radiologen
Art. 20 Inwendige geneeskunde
Art. 34 Percutane interventionele verstrekkingen

Een analyse van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) bracht aan het licht dat vele van de percutane interventionele verstrekkingen van artikel 34 gecumuleerd worden met allerlei verstrekkingen uit de nomenclatuur die vaak deel uitmaken van de uit te voeren procedure. Bovendien valt er een grote variabiliteit op te merken tussen de centra onderling.

Daarom wordt de nomenclatuur aangepast, enerzijds met het oog op effectieve besparingen en anderzijds om niet-conforme aanrekeningen te vermijden.