Tegemoetkomingen als haio

RIZIV-voordeel voor (gedeeltelijk) geconventioneerde artsen

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd. Om te kunnen toetreden tot een akkoord, dient er uiteraard wel een akkoord artsen-ziekenfondsen te bestaan. Aangezien u tijdens uw opleiding uw verstrekkingen niet zelf aanrekent, heeft het weinig zin u te deconventioneren. U treedt als aso of haio dan ook best toe tot het akkoord. U krijgt vanaf het eerste jaar in uw opleiding overigens reeds het volledige sociaal voordeel toegewezen.

Alle artsen in opleiding die op 31 december 2023 in opleiding zijn, krijgen voor het premiejaar 2023 een verhoogd sociaal voordeel van € 7.465,04 (2023). Bent u op dat ogenblik niet langer in opleiding, dan heeft u als geconventioneerd arts recht op een sociaal statuut van € 5.546,26 (2023). Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.616,30 (2023).

Premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van e-health diensten

Huisartsen komen in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealth-diensten of kortweg de geïntegreerde praktijkpremie. Het bedrag hangt af van de mate van het gebruik/realisatie van E-diensten.

Huisartsen-in-opleiding komen op twee manieren hiervoor in aanmerking:

  1. onrechtstreeks: het RIZIV betaalt een basisbedrag van € 800 aan de praktijkopleider die een extra licentie voor het EMD, dat gebruikt wordt door u, aanvroeg en betaalde. Uiteraard komt dan ook de RIZIV-geïntegreerde praktijkpremie voor deze extra licentie toe aan de praktijkopleider.
  2. rechtstreeks: in het jaar X+4 kan u als startende huisarts de volledige praktijkpremie aanvragen voor prestaties van het jaar X+3 (waarin u uw masteropleiding huisartsgeneeskunde als haio afrondde eind september). Deze volledige praktijkpremie (afhankelijk van de behaalde resultaten op de criteria) is voor u en NIET voor de praktijkopleider.

In het Nationaal akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2022-2023 werd een bijzondere maatregel voor startende artsen opgenomen. Actieve startende artsen die net hun Riziv-nummer van erkend huisarts hebben verkregen, krijgen immers een bijzondere GMD starterpremie toegekend, die zal gekoppeld worden aan de geïntegreerde praktijkpremie. Deze premie zal voor de eerste keer worden toegekend aan de artsen die in 2021 hun Riziv-nummer van huisarts hebben verkregen en die een nog te bepalen minimale activiteitsdrempel behalen in het referentiejaar 2022. 

Praktijkondersteuning huisartsen

Elke huisarts die zich voor de eerste keer installeert in een nieuwe of bestaande individuele praktijk of groepspraktijk kan een renteloze lening van 35.000 euro aanvragen. Het gaat om erkende huisartsen die praktijk voeren als huisarts in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De lening moet worden aangevraagd binnen de 5 jaar na installatie (=de datum vanaf wanneer de erkende huisarts deelneemt aan de medische permanentie). Als huisarts in opleiding kan u de lening ook aanvragen voor uw installatie, als u kan aantonen dat u zich binnen een jaar zal installeren en een aankoopbewijs kan voorleggen van een pand.

Wenst u meer informatie of wenst u de renteloze lening aan te vragen, contacteer dan één van onze regionale afdelingen om u hierin te begeleiden:

De tegemoetkoming in de loonkosten van een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige en de tegemoetkoming voor een telesecretariaat kan u maar aanvragen nadat u uw erkenning als huisarts heeft verkregen. Als huisarts in opleiding heeft u hierop dus geen recht.