Multidisciplinaire evaluatie van patiënten met gevorderde nierinsufficiëntie

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Voor de arts-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, wordt vanaf 1 juli 2024 een nieuw nomenclatuurnummer ingevoerd voor een pluridisciplinaire nefrologische evaluatie in het kader van doelmatige zorg.

Art. 2 Raadplegingen, bezoeken en adviezen

De nieuwe verstrekking met code 103994 wordt uitgevoerd in de poliklinische afdeling van de dienst nefrologie van een erkend ziekenhuis door de arts-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, met deelname van een pluridisciplinair nefrologisch team (minstens bestaande uit een verpleegkundige met expertise in niervervangende therapie en een sociaal assistent) en omvat de metabole en sociaal-functionele evaluatie, educatie, vroegtijdige zorgplanning en eventuele voorbereiding voor niervervangende therapie van een rechthebbende met een eGFR van 20 ml/min/1,73 m² of minder.

De multidisciplinaire evaluatie mag maximaal 4 keer per kalenderjaar aangerekend worden voor zover er geen nierfunctievervangende behandeling opgestart wordt of niertransplantatie plaatsvindt en omvat een verslag van de nefrologische oppuntstelling met een voorstel tot een geïndividualiseerd pluridisciplinair zorgplan.

Deze verstrekking mag tevens niet gecumuleerd worden op dezelfde dag met de raadpleging door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie (codes 101592 en 101614).