Lijst gespecialiseerde spoedgevallenzorg

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Vanaf 1 mei 2023 moet de hoofdarts een lijst bijhouden van de artsen die instaan voor de permanentie in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg.

Art. 25 Toezichtshonorarium

N.a.v. een controle van de DGEC waarbij men de attesterende artsen trachtte te vergelijken met de namen van de dienstroosters op de spoedeisende dienst, is duidelijk gebleken dat er nood is aan een gestructureerde lijst naar analogie van de verplichte lijst voor de permanentie op de dienst intensieve zorgen.

Het heeft tot gevolg dat wanneer een arts die de permanentie niet verzekert en op de spoedgevallen bijspringt, geen A-honorarium kan aanrekenen indien hij zich niet inschrijft op de lijst. Deze arts kan tevens geen C-honorarium aanrekenen indien hij niet is opgeroepen door de permanentie-arts of via een staand order, maar op eigen initiatief op de spoedgevallen bijspringt. Deze arts kan dan enkel een honorarium uit artikel 2 aanrekenen, wat meteen impliceert dat de permanentie-arts geen A-honorarium meer mag aanrekenen.