Fibromyalgiesyndroom en CVS

Deze rubriek is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten die aan de basis liggen van deze gegevens, in het bijzonder de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen hiervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de desbetreffende omzendbrieven aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorgverleners en de instructies via magnetische drager.

Deze aanpassing van de nomenclatuur voor kinesitherapie beoogt als voorwaarden voor terugbetaling in de "Fb"-lijst de volgende vermeldingen op te nemen zowel voor fibromyalgiepatiënten als voor patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS).

Art. 7 Kinesitherapie

Vanaf 1 mei 2023 moet voor fibromyalgiepatiënten en voor patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) het initiële voorschrift met vermelding van de diagnose worden opgemaakt na klinisch onderzoek en overeenkomstig de meest recente criteria die op internationaal niveau van toepassing zijn, door een arts-specialist:

  • in de reumatologie
  • in de fysische geneeskunde en revalidatie
  • in de neurologie
  • of in de inwendige geneeskunde

Voor het einde van het eerste jaar dat volgt op het jaar waarin de eerste verstrekking van de behandeling heeft plaatsgehad, zal voornoemde arts-specialist de evolutie van de symptomen van de patiënt opnieuw beoordelen, teneinde te bevestigen dat het noodzakelijk is dat de behandeling wordt voortgezet. Deze bevestiging, getekend door de arts-specialist, moet voorkomen in het individuele kinesitherapiedossier.