Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden mbt de vrije honoraria

 

1. Wat voorziet dit wetsontwerp ?
2. Aan wat worden de honoraria van artsen vandaag besteed ?
3. Waarom vragen bepaalde artsen een hoger honorarium dan andere artsen ?
4. Welke zijn de gevolgen voor de artsen, de ziekenhuizen en de patiënten ?
5. Wat wint de patiënt met deze maatregel ?
6. Welke rol speelt de BVAS  ?
7. Welk alternatief voorstel heeft de BVAS ?
8. Wat kan ik doen om te voorkomen dat deze maatregel wordt goedgekeurd ?

 

1. Wat voorziet dit wetsontwerp ?
De federale minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, dient eerstdaags een wetsontwerp in bij het Parlement dat het volgende bepaalt:

 • de verplichting voor alle artsen om het derdebetalerssysteem voor alle ambulante prestaties toe te passen vanaf het moment dat de patiënt in de categorie « beschermd » voorkomt.
 • het recht op vrije honoraria wordt beperkt tot patiënten die op een éénpersoonskamer verblijven.

Dit wetsontwerp beidt geen meerwaarde voor de  patiënten die reeds over een groot aantal beschermingsmaatregelen en een grote toegankelijkheid tot de zorg genieten. Maar er zullen tal van nefaste gevolgen zijn voor de organisatie van de gezondheidszorg. Tot op vandaag heeft de minister de artsen, als de belangrijkste actoren van de gezondheidszorg, hierover niet geraadpleegd. Wij vragen met aandrang dat dit wetsontwerp in overleg met de partners van de medico-mut zou worden herzien.

 

terug

 

2. Aan wat worden de honoraria van artsen vandaag besteed ?
Behoudens de normale vergoeding van de professionele zorgverstrekkers zorgen deze inkomsten voor de invulling van belangrijke  sociaal-economische realiteiten :

 • De financiële overleving  van de ziekenhuizen

Een belangrijk deel (gemiddeld 36,2 %) van de honoraria wordt aan de ziekenhuizen “gegeven”. De medische honoraria vertegenwoordigen 41 % van de financiële inkomsten  van de ziekenhuizen (tegen 38 % aan overheidsfinanciering). De honoraria dragen bij tot de betaling van het ziekenhuispersoneel en tot de aankoop en het onderhoud van diagnostische apparatuur en de medische interventie. Vele ziekenhuizen zullen zich in financiële moeilijkheden bevinden indien ze niet meer kunnen rekenen op deze  financieringsbron.

 • Het creëren van duizenden jobs

Uit onze enquëte van eind deze zomer blijkt dat de artsenhonoraria tal van belangrijke jobs creëren zowel binnen en buiten het ziekenhuis (verpleging, paramedisch secretariaat, assistenten). Alleen al in Brussel vertegenwoordigen de personen die door de artsen betaald worden  om hen binnen de extra-murale praktijk  te helpen tussen 2.500 en 3.000 voltijds tewerkgestelde personeelsleden. Dit cijfer  houdt geen rekening met de jobs  die met de honoraria binnen het ziekenhuis worden gefinancierd. Extrapolatie van deze cijfers op nationaal niveau en rekening houdend met de werkgelegenheid in het ziekenhuis kunnen we concluderen dat de artsenhonoraria tussen 20.000 en 30.000 banen uitbetaalt.

 • De ontwikkeling van dienstverlening aan de patiënt

Wat artsen willen en de BVAS ondersteunt, is het handhaven van een kwaliteitsgeneeskunde die voor iedereen toegankelijk is en die een persoonlijke dienstverlening mogelijk maakt voor degenen die het wensen. Maar de kosten van de versnelde wetenschappelijke en technologische evolutie  vereist dat het systeem niet alléén door de Staat  wordt  gefinancierd, die  steeds minder in de mogelijkheid zal zijn om de zorg te financieren. En deze kosten zal onvermijdelijk  op de artsenhonoraria worden verhaald.

 

terug

 

3. Waarom vragen bepaalde artsen een hoger honorarium dan andere artsen ?
De geneeskunde is geen vervangbaar massaproduct. Elke arts heeft  specifieke bekwaamheden  die hij naar eigen vermogen kan ontwikkelen.  De patiënt, die goed geïnformeerd is over  de kost van de verzorging,  heeft de keuze van arts en  ziekenhuis. Hij moet over het recht beschikken om een dienst met meerwaarde te betalen  (beschikbaarheid van de arts, meer aanwezig  personeel, enz.).

 

terug

 

4. Welke zijn de gevolgen voor de artsen, de ziekenhuizen en de patiënten ?
Dit wetsontwerp  zal verscheidene nefaste gevolgen hebben :

 • Wetende dat het derdebetalerssysteem een zware administratieve last met zich meebrengt die reeds goed gekend is bij de huisartsen, zal  deze maatregel de reeds moeilijke situatie voor artsen nog verergeren. Het toepassingsgebied, dat reeds onevenredig was, wordt  uitgebreid. Meer tijd voor de “papiermolen”, minder tijd voor de patiënt.
 • De  ziekenhuizen vrezen  een leegloop doordat ze de  artsen dwingt  om alle « kleine » interventies extramuraal in hun eigen private praktijk uit te voeren terwijl de meer ingewikkelde en zware verstrekkingen aan de ziekenhuizen worden overgelaten.
 • De patiënten kunnen de slachtoffers worden van de besparingen die door de ziekenhuizen moeten uitgevoerd worden. De daling van de honoraria betekent eveneens een daling van de inkomsten van het ziekenhuis dat niet meer kan instaan voor zijn eigen functioneren en de werking ervan. Deze besparingen zullen ongetwijfeld van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg (personeel, dienstverlening, …) en de uitrusting (performant  materiaal).

 

terug

 

5. Wat wint de patiënt met deze maatregel ?
Dit wetsontwerp  is zeker geen beschermingsmaatregel voor de patiënt,  ook niet wat betreft de minderbedeelde patiënten. Deze laatsten zijn reeds beschermd door een reeks van maatregelen houdende een beperking van de honoraria voor alle artsen, al dan niet geconventioneerd, en verhoogde terugbetalingen van de ziekteverzekering. Er bestaat in België een ziekenhuisaanbod en medisch aanbod houdende een garantie tot zorg voor iedereen.

 

Bovendien discrimineert deze maatregel patiënten die reeds toegang hebben tot een gepersonnaliseerde of persoonlijke geneeskunde zonder een extra toeslag voor een éénpersoonskamer te moeten betalen. Heeft het nog zin om de verblijfskosten (kosten voor de kamers) en de honoraria van artsen aan elkaar te koppelen ?

 

terug

 

6. Welke rol speelt de BVAS hierin ?
De BVAS heeft als opdracht  de belangen van artsen en specialisten te verdedigen.  Zij vecht met overtuiging en volharding teneinde te vermijden dat de overheid een wet laat stemmen die  een eenzijdige en onrechtvaardige verbreking is van het medisch pact  en een aanval is op de essentie van de vrije beroepen.

 

De BVAS stelt alles in het werk  om haar leden te informeren en stelt zich ter beschikking om te antwoorden op  vragen over de maatregel en zijn gevolgen.

 

terug

 

7. Welk alternatief voorstel heeft de BVAS ?

 • Een versterking van de informatiemaatregelen voor de patiënt.
 • Een betere financiering voor de ziekenhuizen.
 • En bovenal een gezamenlijk kader (met alle partners van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen) waarbinnen de regels voor de vaststelling van honoraria enerzijds de toegang van de bevolking tot de zorg en anderzijds de kwaliteit van onze gezondheidszorg, met inbegrip van de personalisatie van de zorg.

 

terug

 

8. Wat kan ik doen om te voorkomen dat deze maatregel wordt goedgekeurd ?

 • Door deze informatie en de informatiespots te verspreiden tussen uw collegae en kennissen.
 • Door uw patiënten de informeren over de verborgen gevolgen van deze maatregel.
 • Door uw afkeuring betreffende deze maatregel kenbaar te maken aan de Minister :  verzend daarom de briefwisseling van de BVAS-ABSyM of maak uw eigen briefwisseling.

 

terug

Publicatie datum: 18/08/2013