Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Pancreas- en slokdarmchirurgie

Complexe chirurgie bij kanker – Overeenkomsten RIZIV-artsen en ziekenhuizen voor een betere garantie op expertise

02/07/2019 - In het kader van de verzekering gezondheidszorg zullen vanaf 15 juli complexe chirurgische ingrepen van de pancreas in 15 centra worden uitgevoerd en complexe chirurgische ingrepen van de slokdarmtumoren in 10 centra worden uitgevoerd. Hierna vindt u de geüpdatete lijst van deze centra.

 

Context van de overeenkomst : kwaliteitsvolle zorg

Uit cijfers van het kankerregister blijkt dat gespecialiseerde zorg en in het bijzonder hoog technische complexe ingrepen enkel op een kwaliteitsvolle wijze kan wanneer ze worden uitgevoerd in een aangepaste omgeving waar voldoende expertise (klinisch en wetenschappelijk) aanwezig is die continu wordt toegepast en verbeterd.

 

Daarom worden

 • de complexe chirurgische ingrepen van de pancreas bij benigne, premaligne en maligne aandoeningen van de pancreas en/of peri-ampullaire regio
 • de complexe chirurgische ingrepen van de slokdarmtumoren, gastro-oesofagale junctie tumoren en niet-oncologische aandoeningen van de slokdarm

in een beperkt aantal centra voor complexe pancreaschirurgie of voor slokdarmchirurgie geconcentreerd.

 

Die centra kunnen 24/24 en 7/7 een kwaliteitsvolle zorg bieden in het domein van de heelkunde, de intensieve zorg, de anesthesie, de verpleegkunde en andere paramedische disciplines in een multidisciplinaire aanpak met expertise in de behandeling, de verzorging en de monitoring van deze patiënten.

 

De overeenkomst voorziet ook een terugbetaling van het multidisciplinair consult voor complexe pancreasaandoeningen of slokdarmaandoeningen met het oog op de diagnosestelling. Alle patiënten waarvoor het verwijzende ziekenhuis een ingreep overweegt, worden  doorverwezen naar het centrum voor complexe chirurgie.

 

De nieuwe regels zijn vastgelegd in een 

 

Het Verzekeringscomité heeft de tekst van de overeenkomst bekrachtigd op 17 december 2018.

 

Terugbetaling van multidisciplinair consult voor complexe pancreasaandoeningen of complexe slokdarmaandoeningen

De verzekering voor geneeskundige verzorging voorziet in een terugbetaling voor het multidisciplinair consult voor complexe pancreas- of slokdarmaandoeningen, dat het volgende dekt:

 • de honoraria van artsen-specialisten van het centrum die aan het multidisciplinair consult deelnemen,
 • de kosten van coördinatie, organisatie, verslag met beschrijving van diagnose en behandelingsplan (inclusief het behandelplan na eventuele chirurgische ingreep)
 • de registratie bij het Kankerregister.

 

Het centrum stelt het verslag van het multidisciplinair consult op aan de hand van het gestandaardiseerd formulier.

 

Meer informatie over het multidisciplinair consult (verstrekkingnummers, toepassingsregels, honoraria) vindt u in artikel 4.2. van de overeenkomst (pancreas) of van de overeenkomst (slokdarm).

 

Toegetreden ziekenhuizen

Het Verzekeringscomité heeft de overeenkomsten goedgekeurd met de centra voor complexe chirurgie – pancreas of slokdarm die aan alle criteria opgenomen in artikel 5 van de overeenkomst (pancreas) of artikel 5 van de overeenkomst (slokdarm) voldoen.

 • U vindt de toegetreden ziekenhuizen (centrum voor complexe chirurgie – pancreas) inclusief de ziekenhuizen die een samenwerkingsakkoord met hen hebben afgesloten) in deze lijst.
 • U vindt de toegetreden ziekenhuizen (centrum voor complexe chirurgie – slokdarm) inclusief de ziekenhuizen die een samenwerkingsakkoord met hen hebben afgesloten in deze lijst

 

Vanaf 15 juli 2019 zullen de ingrepen enkel nog worden vergoed indien ze zijn uitgevoerd in het centrum voor complexe chirurgie of in een ziekenhuis waarmee dit centrum een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten conform artikel 5.2. van de overeenkomst.
De waarde van de sleutelletter van de overeenstemmende nomenclatuur wordt daartoe vanaf 15 juli 2019 op nul gezet.

 

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ingrepen enkel nog worden vergoed indien ze zijn uitgevoerd in het centrum voor complexe chirurgie – pancreas of complexe chirurgie - slokdarm.

 

Opvolging van de overeenkomst

De begeleiding en opvolging van de uitvoering van de overeenkomst wordt toevertrouwd aan een Stuurgroep “Complexe chirurgie”.

 

De Stichting Kankerregister heeft een nulmeting (T0) uitgevoerd met een berekening van de performantie-indicatoren voor T0. Deze nulmeting werd goedgekeurd door de Stuurgroep “Complexe chirurgie” van 30 april 2019.

 

De centra voor complexe pancreaschirurgie of complexe slokdarmchirurgie dienen alle patiënten met een pancreas- of peri-ampullaire tumor of met een slokdarm- en/of gastro-oesofagale junctie tumor prospectief te registeren in het Kankerregister. De kwaliteitsindicatoren, de registratieset en de aangepaste leeswijzer werden goedgekeurd door de Stuurgroep “Complexe chirurgie” van 30 april 2019 en zijn opgenomen op de website van de Stichting Kankerregister. De Stichting Kankerregister zal de centra uitnodigen voor registratieopleidingen.

 

De activiteiten binnen elk centrum zullen jaarlijks worden opgevolgd om na te gaan of er voldaan werd aan bepaalde de minimale streefwaarden voor de voornoemde proces- en uitkomstindicatoren.

De jaarverslagen per centrum zullen worden bekendgemaakt op de website van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

 

Meer informatie over de opvolging van de overeenkomst vindt u in artikel 7 van de overeenkomst (pancreas) of van de overeenkomst (slokdarm).

 

Eindevaluatie van de overeenkomst

De eindevaluatie van de overeenkomst wordt uitgevoerd aan de hand van alle gegevens over de periode van drie jaar, die geregistreerd werden in het Kankerregister.

Meer info over de eindevaluatie vindt u in artikel 8 van de overeenkomst (pancreas) of van de overeenkomst (slokdarm).

 

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

De overeenkomst houdt van rechtswege op te bestaan als het centrum er niet in slaagt om in het tweede jaar, 20 pancreaticoduodenectomies (verstrekking 242830-242841) te hebben uitgevoerd.

 

De overeenkomst kan worden opgezegd als gedurende 2 opeenvolgende jaren de minimale streefwaarden niet bereikt worden, of als uit een audit zou blijken dat de bepalingen in de overeenkomst niet worden nageleefd.

 

Meer informatie over de geldigheidstermijn vindt u in artikel 10 van de overeenkomst (pancreas) of van de overeenkomst (slokdarm).

 

Meer informatie

Contacten

 


 

17/12/2018 - Het Verzekeringscomité van het Riziv en de artsen en verplegingsinrichtingen hebben een overeenkomst afgesloten voor de vergoeding van complexe chirurgie bij specifieke aandoeningen.

 Expertise bundelen om kwaliteit  van de zorgverlening te verhogen

Op vraag van Minister De Block werd de afgelopen maanden overleg gepleegd om een overeenkomst af te sluiten tussen het Verzekeringscomité van het Riziv en de artsen en verplegingsinrichtingen voor de vergoeding van complexe chirurgie bij:

 • slokdarmtumoren, gastro-oesofagale junctie tumoren en niet-oncologische aandoening van de slokdarm
 • benigne, premaligne en maligne aandoeningen van pancreas en/of periampullaire regio.

In 2017 voerden 55 ziekenhuizen,542 pancreaticoduodenectomie- ingrepen « Whipple-ingrepen » uit.  In datzelfde jaar voerden 52 ziekenhuizen,510  oesofagectomieen uit.

Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg ( KCE) heeft in 2014 het rapport « Organisatie van de zorg voor volwassenen met een zeldzame of complexe kanker » (url1)  gepubliceerd (Rapport 219 A). Hierin pleit het KCE om de versnippering van het zorgaanbod terzake tegen te gaan en de expertise van de zorgverlening te bundelen in centra met een voldoende case load.

 

De 2 overeenkomst van 17 december 2018

Op 17 december 2018 werden op voorstel van de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen en van de Overeenkomstencommissie Ziekenhuizen-Verzekeringsinstellingen door het Verzekeringscomité van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV 2 overeenkomsten goedgekeurd.

 

De ziekenhuizen kunnen tot 31 maart 2019 een dossier indienen waarin ze ertoe verbinden om vanaf 1 januari 2020 minstens 20 ingrepen uitvoeren op één site met een gespecialiseerd team. Hierbij moeten ze ook een dossier inzake groeicapaciteit voegen alsook aantonen hoe de kwaliteit wordt bewaakt.

Het verzekeringscomité zal een beslissing nemen voor 1 juni 2019. Vanaf 1 juli 2019 kunnen de centra die niet aan de voorwaarden voldoen deze ingrepen niet meer uitvoeren (nomenclatuur wordt op nul gezet).

Door de opgelegde voorwaarden zal het aantal centra waarin de betrokken ingrepen worden uitgevoerd fors worden gereduceerd.

Een multidisciplinair consult tussen het behandelend centrum en het verwijzend centrum is voorzien. Ook de huisarts kan hier desgevallend aan deelnemen.

 

Opvolging en monitoring van de deelnemende centra

In de overeenkomst staat kwaliteitsevaluatie centraal waarbij proces- en uitkomstindicatoren worden gemonitord. De centra waarmee we een overeenkomst afsluiten zijn verplicht om deel te nemen aan een prospectieve registratie van gegevens die door het Kankerregister opvolgt.

We volgen de activiteiten van de centra op om na te gaan of voldaan wordt aan de minimale streefwaarden inzake o.m.

 • postoperatieve mortaliteit,
 • complicaties,
 • 1, 3 en 5 jaar overleving,
 • tijd tussen diagnose en start van de behandeling.

De overeenkomst met de centra wordt automatisch beëindigd wanneer de vooropgestelde resultaten niet worden bereikt. Bij de centra kunnen audits worden uitgevoerd onder toezicht van onafhankelijke buitenlandse experten.

Het Riziv en de Fod Volksgezondheid zullen de jaarverslagen per centra op hun websitepubliceren.

Uiterlijk op 1 januari 2023 vindt de eindevaluatie plaats van deze overeenkomsten.

 

Meer informatie Overeenkomst complexe chirurgie

 

Contacten Technisch geneeskundige raad

E-mail: ctm-tgr@riziv.fgov.be

 


 

2018-05-28 Cijfergegevens

In het Akkoord 2018-2019 is voorzien dat tegen 30 juni voorstellen van overeenkomsten met individuele ziekenhuizen aan het Verzekeringscomité zullen worden voorgelegd om de aanpak van complexe chirurgische ingrepen voor slokdarm- en pancreastumoren te verbeteren. De ad hoc werkgroep vraagt de ziekenhuizen om het aantal uitgevoerde ingrepen voor de jaren 2016 en 2017 opgesplitst volgens oncologische en niet-oncologische ingrepen en per arts door te geven.

U kan de omzendbrief 2018/4 hier raadplegen.

Publicatie datum: 04/07/2019