Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

6.Ondersteuning ? Monitoring ?

Ondersteuning van ziekenhuizen bij de implementatie van het nieuwe systeem

Heeft de Regering plannen om de ziekenhuizen financieel te ondersteunen voor de invoering van het nieuwe systeem?

Ja. Gelet op de nodige voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe systeem is er hiervoor een eenmalig budget van 7 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee zullen de 102 betrokken ziekenhuizen worden ondersteund (bijvoorbeeld voor de reorganisatie van de MZG-teams, de aanpassing van de software, de opleiding van het personeel, enz.). Dat budget wordt verrekend via B4-overeenkomsten in het BFM van 1 juli 2018.

 

Zal er rekening worden gehouden met de bedden met index L (dienst voor besmettelijke aandoeningen) in de verdeling van die 7 miljoen EUR?

Ja. Ze worden inderdaad meegeteld voor de verdeling van het variabele gedeelte van het totale beschikbare budget van 7 miljoen EUR.

 

Hoe zullen de ziekenhuizen en de zorgverleners de weerslag van het nieuwe systeem op hun financiering kunnen ramen?

Via de beveiligde webtoepassing Librhos zullen we de resultaten van een simulatie waarin de reële uitgaven en de toekomstige financiering op basis van de globale bedragen worden vergeleken ter beschikking stellen van elk ziekenhuis.

 

Zullen de ziekenfondsen facturatietests organiseren voordat het nieuwe systeem in werking treedt?

Ja. Alle ziekenfondsen, 12 ziekenhuizen die lid zijn van de Commissie voor Informatieverwerking en 3 softwarehuizen hebben zich ertoe verbonden tests op basis van "use cases" te verrichten vanaf november 2018.

 

Is er bij de invoering van het nieuwe systeem overleg gepleegd met de aanvullende verzekeringen?

Wij hebben regelmatig contact onderhouden met de privéverzekeraars om hen te informeren over de ontwikkeling en invoering van het nieuwe systeem, in het bijzonder met betrekking tot de patiëntenfactuur.

 

Monitoring van het financieringssysteem van de ziekenhuizen

Welk orgaan zal instaan voor de follow-up van het nieuwe systeem?

Het Verzekeringscomité van het RIZIV waarin de belangrijkste actoren (artsen, ziekenhuizen, paramedici en verzekeringsinstellingen) zijn vertegenwoordigd, zal bij de start van het nieuwe systeem als overlegplatform optreden.
In de toekomst kan een ander specifiek overlegplatform worden opgericht.

 

Hoe zullen we het financieringssysteem monitoren?

Er zullen analyses worden uitgevoerd op basis van gekoppelde gegevens door de Technische Cel voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen met het oog op de follow-up, de controle en de monitoring van het nieuwe financieringssysteem. Er zal een nauwe samenwerking zijn tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV en zij zullen zich buigen over de vragen:

  • de transferts van patiënten tussen ziekenhuizen
  • het risico op onderconsumptie
  • de heropnames
  • enz.

 

Zal de administratie de concordantie tussen de DRG van de facturatie en de DRG berekend op basis van de MZG, controleren?

Ja. De Interadministratieve cel die de uitwerking van dit nieuwe systeem begeleidt, zal de concordantie controleren en de discordanties in de facturatie onderzoeken.

 

Waarom wordt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bij de monitoring betrokken hoewel de geneesmiddelen nog niet in het globaal prospectief bedrag zijn opgenomen?

De bestuursovereenkomst tussen de 3 administraties (RIZIV, FOD Volksgezondheid, FAGG) bevat een gemeenschappelijk project ("passerelle" in het kader van de redesign van de federale gezondheidszorgadministraties) dat beoogt teams samen te stellen die belast worden met het uitvoeren van audits in de ziekenhuizen.

 

Kunnen in het nieuwe systeem, de verzekeringsinstellingen controles op de MZG (Minimale Ziekenhuisgegevens) van de ziekenhuizen verrichten?

Nee. Zij blijven dezelfde informatie ontvangen (facturatie van de verstrekkingen aan 0 EUR), aangevuld met het pseucodenummer van de patiëntengroep.

 

Meer informatie

Publicatie datum: 11/11/2018