Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Besparingsmaatregelen

Omz 2013/13 Overzicht van de besparingsmaatregelen voor 2014

De nieuwe conventie tussen de ziekenhuizen en de mutualiteiten gaat in vanaf 1 januari 2014 en omvat enkele belangrijke besparingsmaatregelen:

Aanpassing van de financiering bij heropname
De regering wenst de ziekenhuizen te responsabiliseren voor de situaties waarin opnames gebeuren kort na een vorige opname. In geval van een nieuwe opname van de patiënt in eenzelfde ziekenhuis tijdens een periode die aanvangt op de dag na het ontslag van de vorige opname en die eindigt op de tiende dag na de dag van het ontslag van de vorige opname, worden de forfaitaire tegemoetkomingen berekend per opname in een algemeen ziekenhuis verminderd tot 82 % van hun waarde.

Cumul van ambulante forfaitaire honoraria en forfaitaire honoraria per opname
Tijdens de opvang in een functie eerste opvang van spoedgevallen of in een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg kunnen de forfaitaire tegemoetkomingen voorzien in artikel 60, § 2 van de ZIV-wet alsook de consultancehonoraria en de forfaitaire honoraria per voorschrift en per dag van de geneesheer-specialist voor röntgendiagnose (geaccrediteerd of niet geaccrediteerd), voorzien in dezelfde wet, niet worden gecumuleerd door eenzelfde ziekenhuis, voor eenzelfde dag en eenzelfde patiënt met de forfaitaire tegemoetkomingen per opname.
Vanaf 1 januari 2014 is het verboden om de ambulante forfaitaire honoraria voor klinische biologie en de ambulante forfaitaire honoraria en consultance honoraria voor medische beeldvorming naar aanleiding van een verblijf op de spoeddienst op dezelfde dag te cumuleren met de respectievelijke forfaitaire honoraria per opname. In die situatie mogen enkel nog de gehospitaliseerde codes gebruikt worden.

Miniforfait: integratie van het miniforfait in het BFM
Het RIZIV stelt vast dat het aantal aangerekende miniforfaits de laatste jaren sterk toegenomen is (van 598352 in 2007 naar 791438 in 2012) en dat het volume van de facturatie van het miniforfait sterk verschilt tussen de ziekenhuizen onderling. Om hieraan een einde te stellen zal het budget van de miniforfaits dat momenteel voorzien is in artikel 4 van de nationale overeenkomst ziekenhuizen-verzekeringsinstellingen vanaf 1 januari 2014 overgedragen worden naar het budget van financiële middelen. Voor het eerste semester van 2014 zal via het onderdeel C2 van het BFM een voorschot betaald worden dat later in rekening wordt gebracht wanneer over de verdelingswijze van het budget van het miniforfaits in het BMF een beslissing genomen is.

Stopzetten praktijkverschillen inzake de facturatie van verpleegdagen (forfait per dag)
Vanaf 1 januari 2014 dient bij een opname van de rechthebbende voor 12 uur op de dag van opname én bij vertrek na 14 uur op de dag van zijn ontslag het ‘bedrag per dag’ aangerekend te worden op de dag van opname en wordt voor de dag van ontslag een ‘bedrag per dag’ aangerekend ter waarde van 0 euro.

Klik hier voor meer informatie over deze besparingsmaatregelen.

Publicatie datum: 09/01/2014