Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Beheersorganen

1. De Dienst voor geneeskundige verzorging is belast met het administratief en financieel beheer van de verzekering voor geneeskundige verzorging.


Van de talrijke organen, verbonden aan de Dienst voor geneeskundige verzorging, spelen de 3 volgende structuren een belangrijke rol in de sector van de geneeskundige verzorging.


Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging zijn eveneens andere belangrijke commissies, raden en colleges werkzaam:

 • de Akkoorden- en overeenkomstencommissies zijn met name bevoegd om te onderhandelen over tarieven tussen de ziekenfondsen en de verschillende groepen van zorgverleners (geneesheren, tandheelkundigen, paramedici, verzorgingsinrichtingen, vroedvrouwen, apothekers, logopedisten, enz.)

           * Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen (NCGZ)

 • de Erkenningsraden voor de paramedici
 • een Commissie is belast met het sluiten van forfaitaire akkoorden met de medische huizen
 • de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG)
 • de Technische raden (geneeskundige, tandheelkundige, farmaceutische, voor kinesitherapie, voor ziekenhuisverpleging, voor implantaten) formuleren met name voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
 • de Raad voor advies inzake revalidatie geeft adviezen met betrekking tot de nomenclatuur en de overeenkomsten die deze materie behandelen
 • de Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP)
 • de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen
 • de Accrediteringsstuurgroep en de 26 paritaire accrediteringscomites behandelen zaken betreffende de accreditering van de geneesheren
 • het Nationaal college van adviserend geneesheren is bevoegd inzake de tegemoetkoming die wordt toegekend voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven (rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden, enz.)
 • de Commissie voor informatieverwerking, waarin de V.I., de zorgverleners en de verzorgingsinrichtingen de regels voor de facturering op magnetische dragers vaststellen
 • de Profielencommissies van individuele zorgverleners en verplegingsinrichtingen evalueren de activiteit van de betrokken zorgverleners

 

 • De Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel (CATT) formuleert cohortevoorstellen in het kader van het project Unmet Medical Need,  en verleent advies over de onbeantwoorde medische noden en over de individuele dossiers gebonden aan de cohortebeslissingen.
 • De Colleges weesgeneesmiddelen geven advies over de individuele aanvragen tot terugbetaling betreffende een weesgeneesmiddel en voor hetwelk een dergelijk college bestaat volgens de  terugbetalingsmodaliteiten. Deze adviezen helpen de adviserend geneesheer van de mutualiteit bij zijn beslissing over de al dan niet toekenning van de terugbetaling van het desbetreffende geneesmiddel. 
 • Er zijn ook nog een aantal werkgroepen en begeleidingscomités in uitvoering van overeenkomsten met het Verzekeringscomité.

 

2. Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

 

3. Het Fonds voor de medische ongevallen

 

Bron RIZIV