Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Arbeidsongeschiktheid

Kenniscentrum

Arbeidsongeschiktheid is een centraal vraagstuk binnen de sociale zekerheid. Het kenniscentrum wil informatie geven over de oorzaken van de arbeidsongeschiktheid, de tendensen, de relaties met andere domeinen binnen de sociale zekerheid, enz.

 

Visie en missie van het kenniscentrum

Net zoals in de meeste geïndustrialiseerde landen wordt België geconfronteerd met een stijgend aantal zieke, arbeidsongeschikte burgers. Meer inzicht in de oorzaken en de evolutie van arbeidsongeschiktheid is noodzakelijk om strategieën te ontwikkelen die :

 • voorzien in een aangepaste ondersteuning voor arbeidsongeschikte werknemers
 • arbeidsongeschiktheid helpen voorkomen (preventie)
 • de terugkeer naar de arbeidsmarkt bevorderen.

Het kenniscentrum heeft als missie :

 • het verzamelen en toegankelijk maken van kennis over arbeidsongeschiktheid
 • het ondersteunen van het beleid
 • het versterken van het netwerk tussen alle spelers in het domein van de arbeidsongeschiktheid (zowel binnen België als op Europees/internationaal vlak met de OESO en het ISSA.

 

Organisatie en beheer van het kenniscentrum

Het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid is een krachtenbundeling tussen

 • de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV
 • de academische wereld
 • de verzekeringsinstellingen
 • de werkgeversorganisaties
 • de werknemersorganisaties

Samen vormen zij het begeleidingscomité. Dit comité heeft onder andere als taak het beslissen over de uit te voeren studies.

Het dagelijks beheer van het kenniscentrum is in handen van de Dienst voor uitkeringen.

 

Studies en rapporten over arbeidsongeschiktheid opgemaakt door het RIZIV

Jaarlijks publiceert onze Dienst voor uitkeringen een aantal studies en rapporten over de evoluties in het domein van de arbeidsongeschiktheid:

 • statistieken over het aantal arbeidsongeschikte personen in België
 • verklaringen voor de evoluties  van het aantal arbeidsongeschikte personen in België
 • cijfers over de deeltijdse werkhervatting
 • uitgaven in de sector van de uitkeringen
 • cijfers en evoluties inzake socioprofessionele re-integratie
 • enz.

 

Studies en rapporten over arbeidsongeschiktheid in samenwerking met externe partners

In het kader van het jaarlijks studieprogramma realiseert het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid een aantal studies en rapporten in nauwe samenwerking met externe partners zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen, enz.

 

Volledig externe publicaties

Er zijn ook een aantal volledig externe publicaties waarop het RIZIV graag de aandacht richt (Masterproeven, interessante artikels) in het kader van arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie.

Die publicaties zijn enkel beschikbaar in de taal van de auteur.

 

Voorstellen?

Hebt u een voorstel voor een studie of een onderzoek rond het thema arbeidsongeschiktheid?
Stuur ze naar het adres secr-uitk-dirgen@riziv.fgov.be

Alle relevante ideeën worden opgenomen in het voorstel tot jaarlijks studieprogramma. In januari van elk jaar beslist het beheerscomité welke onderwerpen het komende kalenderjaar zullen worden uitgevoerd.
Hierbij houdt het RIZIV rekening met:

 • het belang van het voorstel voor het beleid
 • de praktische uitvoerbaarheid (bv. het beschikbaar zijn van statistische gegevens)
 • de beschikbare middelen van het kenniscentrum

Het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid verbindt er zich dus niet toe alle voorstellen ook daadwerkelijk te realiseren.

 

Bron : RIZIV

Publicatie datum: 01/08/2019