Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

23/03/2014 Sancties van de Orde van geneesheren – (tijdelijke) intrekking van het recht tot uitoefenen - Publicatie

De ʺfederale databank van de gezondheidsbeoefenaarsʺ verzamelt voor elke beoefenaar identificatiegegevens (nationaal registratienummer, professionele en academische titels, woonplaats, professioneel adres), inlichtingen inzake de vergunning (administratieve gegevens), informatie in verband met de sociale zekerheid (zelfstandige, werknemer, gepensioneerd) en inlichtingen die vrijwillig door de beoefenaar zelf gepubliceerd worden en hem aanbelangen (bv. elektronische adressen, specifiek onderzoeksdomein of werkterrein, enz.). Deze databank wordt aangevuld door verscheidene organismen, elk binnen hun bevoegdheidsgebied: het RIZIV (identificatiegegevens, RIZIVnummer), de Kruispuntbank van sociale zekerheid (identificatienummer van het rijksregister, naam, voornamen, adres, geboortedatum, nationaliteit, geslacht en, in voorkomend geval, datum van overlijden), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSVZ, de RVP, enz. De beoefenaar zelf beschikt over een toegang tot de data die volgens hem gewijzigd of ingevuld dienen te worden en die hij vrijwillig ter beschikking stelt.

De Orde van geneesheren bood tot op heden de professionele adressen aan de databank. Een onlangs gepubliceerd besluit voegt ertoe de verplichting om de data inzake de inschrijving aan de tabel en aan de tijdelijke of definitieve intrekking van het recht tot uitoefenen maar zonder de redenen hiervan te vermelden


Het publiek had toegang tot de naam en voornamen, professionele titel(s) en bijzondere beroepskwalificaties. Hij zal nu ook toegang hebben tot de informatie over het recht van een bepaalde beoefenaar om diensten te verlenen of over alle eventuele beperkingen van zijn praktijk.

Dit besluit maakt ook mogelijk dat de overheden van andere lidstaten toegang hebben tot de in deze databank opgenomen inlichtingen, in het kader van de grensoverschrijdende gezondheidszorg en met inachtneming met het vermoeden van onschuld.


Ref.: 11 FEBRUARI 2014. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, B.S. 13.03.2014 - bl. 21422, in werking getreden op 23.03.2014

Publicatie datum: 02/04/2014