Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Nieuwe adviezen van de Orde

U vindt hier 3 adviezen van de Nationale Raad van 11 december jl.:

 1. Medisch document nodig voor het afsluiten of het uitvoeren van een verzekeringscontract sector leven ingevuld door een behandelend arts
 2. Ereloon - Onduidelijkheden voor patiënten
 3. Het beroepsgeheim en de bescherming van minderjarigen (arrest Hof van Cassatie, 26 maart 2021)

 1. Medisch document nodig voor het afsluiten of het uitvoeren van een verzekeringscontract sector leven ingevuld door een behandelend arts
  De nationale raad van de Orde der artsen onderzocht of het in overeenstemming is met de medische deontologie dat een behandelend arts een medisch document invult nodig voor het afsluiten of het uitvoeren van een verzekeringscontract sector leven.
  Klick HIER om het volledig advies te raadplegen


 2. Ereloon - Onduidelijkheden voor patiënten

  In zijn vergadering van 11 december 2021 nam de nationale raad kennis van onduidelijkheden bij patiënten omtrent de inning van het ereloon door hun arts na een consultatie.

  Tientallen patiënten hadden zich in een consumentenprogramma op de openbare omroep beklaagd omdat ze enkele euro’s meer dienden te betalen dan het vermelde bedrag op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp. De patiënten voelden zich hierdoor bedrogen en gaven aan dat het vertrouwen in hun arts hierdoor geschonden was. Zij vroegen zich af waar ze duidelijke informatie over de terugbetaling en inning van medische prestaties konden raadplegen en waar ze aangifte konden doen van onregelmatigheden.

  De nationale raad betreurt de aangekaarte wantoestanden en herinnert aan het artikel 33 van de Code van medische deontologie dat stelt: “De arts bepaalt zijn ereloon correct en op basis van de werkelijk geleverde prestaties. De arts informeert de patiënt vooraf duidelijk over de bepaling van zijn ereloon”.
  Klick HIER om het volledig advies te raadplegen

 3. Het beroepsgeheim en de bescherming van minderjarigen (arrest Hof van Cassatie, 26 maart 2021)

  De nationale raad heeft naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 26 maart 2021, nr. D.18.0015.N de deontologische gevolgen onderzocht. In het arrest van 26 maart 2021 voegt het Hof van Cassatie bijkomende voorwaarden toe aan de uitzonderingen op het beroepsgeheim zoals bepaald door artikel 458bis Strafwetboek en de patiënt-slachtoffer-regel. Het advies becommentarieert de bijkomende voorwaarden zoals bepaald door het Hof, vanuit het deontologische standpunt van de arts.
  Klick HIER om het volledig advies te raadplegen
Publicatie datum: 04/01/2022