Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

07/07/2014 Zorg en terugbetaling aan Europese ambtenaren

Nieuws

U leest hier het bericht 

 

Brussel,      1 8 JUIN 20H

PMO/ML/GS - ARES(2014)

M. Benoît Dejemeppe Orde van geneesheren Voorzitter van de Nationale Raad de Jamblinne de Meuxplein 34-35 B-1030 BRUSSEL

 

Mijnheer de Voorzitter,

 

Het Gemeenschappelijk Stelsel van Ziektekostenverzekering (GSZV) van de Europese Unie streeft ernaar de beheers- en contrôle maatregelen aan te scherpen ten einde het respect van de regels te verbeteren. Daartoe worden voortaan de medische kosten terugbetaald, voor zover mogelijk, alleen op basis van de bewijstukken die in overstemming zijn met de wetgeving van het land waar de prestatie werd verstrekt.

Wat België betreft, heeft het RIZIV, na onderling overleg hieromtrent, ons bevestigd dat de mogelijkheid bestaat voor onze leden om hetzelfde getuigschrift voor verstrekte hulp te eisen als dit dat wordt overhandigd aan de personen die gedekt zijn door de verplichte Belgische verzekering.

Dus moeten de leden van het GSZV voortaan voor elke medische prestatie verstrekt in België een getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangen waarop de betaalde prijs dient te worden vermeld.

Wij zouden u erkentelijk zijn dat u al uw leden op de hoogte brengt van deze handelswijze die per 1 januari 2015 in werking treedt en hen uit te nodigen zich voortaan hieraan te houden.

Dank u bij voorbaat voor uw medewerking, met de meeste hoogachting, Mijnheer de Voorzitter.

 

Marc Lemaitre

 

Europese Commissie, 1049 Brussel, BELGIË - Tel. +32 22991111 Kantooradres: SC27 4/18 - Tel : (32) 2 299 09 02 - Fax : (32-2) 296 43 30 E-mail : marc.lemaitre@eo.europa.eu

 

Publicatie datum: 09/07/2014