Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Structurele hervorming van de nomenclatuur: huidige stand van zaken

Huidige stand van zaken: de laatste hand wordt gelegd aan fase 1. 

Doel ? Het herstructureren en aanpassen van de omschrijving van de verstrekkingen voor de verschillende activiteitensectoren. 

Fasen 2.1 en 2.2 zijn van start gegaan.

Stand van zaken op 25-02-2022: afronding fase 1

 

Technische medisch-chirurgische handelingen (ATMC)

 

De ongeveer 2.800 handelingen van de huidige nomenclatuur zijn onderworpen aan een triaxiale standaardisatie (topografie, actie, middelen) en zijn voor advies voorgelegd aan experten van elke specialisatie.
Het resultaat is een nieuwe gemeenschappelijke classificatie van handelingen:

 • in overeenstemming met de internationale normen en gebaseerd op medische logica
 • bestaande uit ongeveer 4000 handelingen, wat nog steeds een redelijke graad van detail is

 

De afrondingsfase van de classificatie (fase 1bis) is momenteel aan de gang, per specialisatie, en zou eind 2022 voltooid moeten zijn. Onze Dienst voor geneeskundige verzorging en onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, zijn samen met de Technische Geneeskundige Raad en de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen bij dit proces betrokken.

 

Geautomatiseerde en eraan geassimileerde medisch-technische handelingen (AMTAA)

 

Dit omvat de sectoren van de klinische biologie, pathologische anatomie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en genetica.

Fase 1 is hiervoor onderverdeeld in 3 subfasen:

 

 • Subfase 1a met als doel om te bepalen of de nomenclatuur van elke sector al dan niet grondig hervormd moet worden
  Conclusies:
  - alleen voor radiotherapie is een grondige hervorming van de nomenclatuur nodig
  - voor de klinische biologie is een aanvullende studie noodzakelijk

 • Subfase 1b bestaande uit:
  - een herstructurering en aanpassing van de nomenclatuur van de verschillende sectoren (aan dit deel wordt momenteel de laatste hand gelegd),
  - een aanvullende studie voor de klinische biologie

  Conclusie: een nieuwe financieringsmethode voor de klinische biologie is nodig om de doelstellingen van de hervorming te verwezenlijken.

 • Subfase 1c met als doel om deze nieuwe financieringsmethode vast te stellen. Hier wordt momenteel de laatste hand aan gelegd.
  Gevolg: fase 2.1 zal worden toevertrouwd aan het Möbius-team en fase 2.2 aan een werkgroep van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen.


Handelingen van raadpleging en eraan geassimileerde handelingen (ACA)

 

De studie die door het UGent-team werd uitgevoerd in fase 1, bestond uit:

 • Een studie van internationale literatuur
 • Interviews met een beperkt aantal experten in elke specialisatie
 • Besprekingen van de interviews in focusgroepen per specialisatie

Volgende aspecten kwamen onder meer aan bod:

 • het rekening houden met de complexiteit van raadplegingen: over de noodzaak hiervan of over de praktische manier om het uit te voeren was er geen consensus tussen de specialisaties en soms zelfs binnen bepaalde specialisaties.
 • de multidisciplinaire raadplegingen: men was het er unaniem over eens dat we meer zo’n raadplegingen in de nomenclatuur moeten opnemen. Concrete praktische regelingen konden niet worden gevonden.
 • toezichtshonoraria: verschillende mogelijkheden werden genoemd, net zoals suggesties voor wijzigingen in de toepassingsregels.

 

Conclusies:

 • opnemen van de standaardraadplegingen (op basis van het koninklijk besluit) in de relatieve waardeschaal van het professionele deel van de ATMC's
 • een werkgroep van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen zal de andere aspecten (complexiteit, multidisciplinaire consultaties, enz.) behandelen

 

Planning en methode van de fasen 2.1. en 2.2.

 

De fasen 2.1 en 2.2 zijn in maart 2022 van start gegaan:

Fase 2.1

Voor elke specialisatie zijn 6 deskundigen aangeduid, telkens 2 (1 NL + 1 FR) door de beroepsvereniging, door de wetenschappelijke vereniging en door de universitaire teams.

Deze deskundigen moeten eerst bij consensus de duur/complexiteit/risicoparameters voor de technische medisch-chirurgische handelingen in hun specialisatie inschatten.

Daarna zullen de artsen die deze specialisatie beoefenen geraadpleegd worden. Op basis van het voorbereidend werk van de deskundigen krijgen zij een online vragenlijst toegestuurd over een zestigtal representatieve handelingen. Elke specialist krijgt de gelegenheid de parameters te valideren of wijzigingen voor te stellen.

In een tweede fase moeten de deskundigen op basis van de resultaten van deze bevraging de waardeschalen voltooien en valideren.

 

Fase 2.2

De oproep tot aanbesteding voor ziekenhuizen die aan fase 2.2 willen deelnemen, is momenteel in voorbereiding.

De voltooiing van beide fases is gepland voor december 2024.

 

 

Meer informatie

Publicatie datum: 12/04/2022