Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

COVID-19 Nomenclatuur FAQ

Onder welke voorwaarden mogen deze nomenclatuurcodes voor het telefonisch advies aangerekend worden tijdens de COVID-19-pandemie?

De verstrekkingen 101990 en 101135:

  • kunnen aangerekend worden door alle artsen, zowel huisartsen als specialisten;
  • gebeuren buiten welk fysiek onderzoek van de zieke ook. De arts ontmoet de patiënt niet in persoon;
  • omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (vb. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,…);
  • mogen door dezelfde arts op dezelfde dag niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur;

 

Hoe frequent mogen deze codes aangerekend worden?
De verstrekking 101990 mag slechts éénmaal per patiënt worden aangerekend.
De verstrekking 101135 mag per patiënt per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend.

 

Hoe worden de werkzaamheden van de artsen in de triageplaatsen gehonoreerd?
In deze fase maken de huisartsen gebruik van de gewone nomenclatuurcodes (bv. code 101076 voor de raadpleging van een geaccrediteerde huisarts). Momenteel wordt bekeken of bijkomende ondersteuningsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

 

Hoe moeten de telefonische adviezen aangerekend worden?
Aangezien de patiënt niet fysiek aanwezig is en er geen remgeld verschuldigd is, wordt het sterk aangeraden om de specifieke codes voor telefonisch advies in het kader van COVID-19 aan te rekenen via de derdebetalersregeling.
Dit kan elektronisch (eFact) of op papier.


Is derdebetalersregeling verplicht?
De derde betalers regeling is verplicht voor huisartsen bij patiënten met een voorkeursregeling. Voor alle patiënten wordt het gebruik van derdebetalersregeling ten stelligste aangeraden aangezien de patiënt niet fysiek aanwezig is en er geen remgeld verschuldigd is.

 

Zijn er cumulbeperkingen?
De verstrekkingen 101990 en 101135 mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur.

De toeslagen voor ’s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen verrichte dringende technische verstrekkingen, bedoeld in artikel 26 van de Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen kunnen niet samen met deze verstrekkingen worden aangerekend.

De verstrekking 101990 mag slechts éénmaal per patiënt worden aangerekend en 101135 mag per zorgverstrekker per patiënt slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend.

09/04/2020 Dit wordt gewijzigd naar maximaal 5 maal per 30 dagen.

 

Welk honorarium is er verbonden aan deze nomenclatuurcodes?
Voor de beide verstrekkingen geldt een honorarium van 20 € voor alle categorieën van verzekerden. Er is geen persoonlijk aandeel voor de patiënt.

Er is gekozen voor één tarief voor alle artsen, onafhankelijk van de discipline en duurtijd van een consultatie.


Wie kan deze nomenclatuurcodes aanrekenen?
De verstrekkingen 101135 en 101990 kunnen aangerekend worden door alle artsen, zijnde elkeen die houder is van het artsendiploma.

 

Tijdens welke periode kunnen deze telefonische adviescodes aangerekend worden?
Deze verstrekkingen kunnen aangerekend worden tijdens de COVID-19-pandemie, vanaf 14 maart 2020 tot de Minister het besluit neemt de afgekondigde COVID-19-maatregelen op te heffen.

Kan een psychiater een raadpleging aanrekenen die plaats vond via een individueel videogesprek?
Een individueel videogesprek dat plaats vindt met het oog op de continuïteit van de zorg kan tijdelijk tijdens de COVID-19 pandemie via de prestatiecode '101135' aangerekend worden, maar enkel indien om gemotiveerde redenen de arts de patiënt niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19-pandemie .
Deze verstrekking 101135 mag per patiënt per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend.
Een videoconferentie waaraan meerdere patiënten op hetzelfde tijdstip deelnemen, kan niet aangerekend worden.
Deze adviescodes zijn ambulante codes en kunnen niet worden gebruikt bij gehospitaliseerde patiënten.

 

Welke regels zijn er van toepassing voor de medische huizen?
Wat betreft de medische huizen is het de standaardsituatie dat deze telefonische consulten in het forfaitair bedrag voor huisartsgeneeskunde vervat zijn. Voor ingeschreven patiënten kunnen de codes niet aangerekend worden. De regelgeving voorziet evenwel een aantal uitzonderlijke gevallen, waarbij de aanrekening per prestatie door het medisch huis aan haar ingeschreven patiënt mogelijk is. De meest voorkomende situatie is die waarbij de patiënt zich inschrijft bij het medisch huis, maar er voor opteert om voor een periode van maximaal drie maanden verzorgd te worden in het systeem van de betaling per prestatie. In die uitzonderlijke omstandigheden kan het medisch huis de nieuwe codes 101990 en 101135 dus aanrekenen. Voor de telefonische consulten met niet-ingeschreven patiënten is het aanrekenen van die codes wel toegestaan. Tijdens de bevolkingswachtdienst kunnen de artsen, werkzaam in de medische huizen, de code 101990 eveneens gebruiken

 

Moet ik mij aan deze tarieven houden als ik niet geconventioneerd ben?
Ja,
De verstrekkingen 101990 en 101135 worden beschouwd als wachtvergoedingen, dus verleend in het kader van een georganiseerde wachtdienst. Dit betekent dat u het tarief van 20 € moet respecteren en dat er geen ereloonsupplementen mogen worden aangerekend, zelfs indien u niet geconventioneerd bent.

 

Kunnen de telefonische adviescodes aangerekend worden om afspraken telefonisch te verplaatsen?
Neen, het contacteren van de patiënt, om een afspraak te verplaatsen, is geen medische acte en geeft geen recht op terugbetaling van welke medische verstrekking dan ook.

 

Kunnen de telefonische adviescodes aangerekend worden voor een eenvoudige verlenging van voorschriften?
Neen, Voor het eenvoudig opsturen of ophalen van medicatievoorschriften kan de nomenclatuurcode voor advies gebruikt worden 109012.

 

Is bijkomende ondersteuning voorzien voor de huisartsenwachtposten?
Om tegemoet te komen aan de extra kosten die de wachtposten hebben in het kader van de COVID-19- bestrijding, zal de betaling van de 2de schijf van 20% van het werkingsbudget 2020 versneld gebeuren (art. 8, § 1, 2° van de overeenkomst 2020). De schijf die oorspronkelijk zou betaald worden eind juni 2020, wordt betaald ten laatste op 23 maart 2020.
Het gaat om een bedrag van 4.513.000 €. Ondertussen wordt bekeken of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.
Voor extra informatie : wachtpost@riziv-inami.fgov.be

 

Bron RIZIV

 
Publicatie datum: 02/04/2020