Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

COVID-19 Advies via de telefoon

Een specifiek honorarium gedurende de COVID 19-crisis

09/04/2020 Deze maatregel laat toe dat artsen medische adviezen kunnen verlenen via de telefoon in twee situaties gelinkt aan de Covid-19-crisis:

 • met het oog op ‘triage’ en oriëntering van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19
 • om de continuïteit van zorg te garanderen voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun (huis)arts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van Covid-19 (immunodepressie, ouderen, etc.).

Alle artsen kunnen een medisch advies geven via de telefoon. Als een ziekteattest nodig is, kunnen artsen dat per post versturen naar de patiënt. Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker.

 

In de praktijk

 • Het honorariumhonorarium voor adviezen zonder fysisch contact bedraagt 20 euro.
 • Patiënten betalen niets.
 • Artsen factureren rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling. Toeslagen en supplementen zijn niet toegelaten.

De software van artsen wordt onmiddellijk uitgebreid met twee nieuwe codes om de facturatie mogelijk te maken.

Om patiënten zo goed mogelijk op te vangen, kunnen huisartsenwachtposten zich nu ook continu bemannen, zowel overdag als ‘s nachts. Het Riziv zal de personeelskosten van de medewerkers ten laste nemen.

 

De 2 codenummers

 • 101990 Advies met het oog op triage van  COVID-19……………………………………….N 10

  Met ‘advies met het oog op triage’ bedoelt men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke besmetting met het SARS-CoV-2 virus. De arts noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de documenten die werden afgeleverd.

  Belangrijk: dit codenummer kan slechts eenmaal per patiënt worden aangerekend.

 • 101135 advies met het oog op de continuïteit van zorg ………N 10

  Telefonische anamnese van een patiënt die bij de arts wordt behandeld: Patiënt die om gerechtvaardigde redenen de arts niet persoonlijk kan ontmoeten gezien het advies met betrekking tot de COVID-19-pandemie. Dit geldt ook voor patiënten die vanwege hun COVID-problemen de arts raadplegen voor verdere follow-up.

  De arts noteert in het medisch dossier van de patiënt het telefonische contact, de gemotiveerde reden waarom dit advies nodig is, het verstrekte advies, eventuele aanpassingen aan het behandelingsplan en de aard van de afgegeven documenten.

  De prestatie 101135 kan per verstrekker slechts éénmaal worden geattesteerd per patiënt naar maximaal 5 maal per 30 dagen.


Tot slot melden we nog dat beide telefonische consultaties niet door dezelfde arts op dezelfde dag gecumuleerd mogen worden.

Ook cumulatie met een gewone raadpleging of huisbezoek is onmogelijk.

De nieuwe regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 14 maart jl. – datum van de start van het noodplan – tot een datum die nader te bepalen is door de minister van Volksgezondheid.

 

 8/04/2019  101835 ' een nieuwe codenummer voor advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst'

 

 • 101835 'advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst'......N10

  Telefonisch medisch advies is ook mogelijk tijdens wachtdiensten van huisartsen en dat voor mensen die symptomen vertonen gelinkt aan COVID-19.

  De arts moet de patiënt duidelijk kunnen identificeren (INSZ-nummer), noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de documenten die werden afgeleverd.


Aan welke voorwaarden moeten de 3 telefonische adviesverstrekkingen voldoen (101990, 101135, 101835)

Deze verstrekkingen kan u aanrekenen:

 • Na een volledige telefonische anamnese van een patiënt met het vermoeden van Covid-19
 • Na een duidelijke identificatie van de patiënt
 • Na het noteren van alle details in het medisch dossier van de patiënt (tijdstip telefonisch contact, anamnese, raadgevingen en verstrekte documenten).

Deze verstrekkingen mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur.

 

Slechts één van deze verstrekkingen mag op dezelfde dag voor dezelfde patiënt aangerekend worden.

 

De triage-verstrekkingen  101190 en 101835 mogen per patiënt slechts éénmaal aangerekend worden.

 

Hoe kan u deze 3 telefonische adviesverstrekkingen aanrekenen?

Voor deze adviezen via de telefoon rekenen de artsen 20 EUR aan.

 • Voor een ‘advies met het oog op triage COVID-19’ gebruiken de artsen de code 101990.
 • Voor een ‘advies met het oog op triage COVID-19 tijdens wachtdiensten van huisartsen’ gebruiken de huisartsen de pseudocode 101835 (de verstrekking behoort niet tot artikel 2 van de nomenclatuur).
 • Voor een ‘advies met het oog op continuïteit van zorg’ gebruiken de artsen de code 101135.

 

Deze verstrekkingen  rekent u bij voorkeur aan via derdebetalersregeling.

 

Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor de patiënt en er mogen geen supplementen worden aangerekend.

 

Welke regels zijn er van toepassing voor telefonisch advies en medische huizen?

Voor de medische huizen zitten de telefonische adviezen 101190 en 101135 in het forfaitair bedrag voor huisartsgeneeskunde. Voor ingeschreven patiënten kunnen deze codes dus niet aangerekend worden. Voor de telefonische adviezen met niet-ingeschreven patiënten is het aanrekenen van deze codes wel toegestaan.

Tijdens de wachtdienst kunnen ook de artsen, werkzaam in de  medische huizen, de code 101835 gebruiken voor patiënten die niet zijn ingeschreven in een medisch huis.

Voor patiënten, ingeschreven bij een medisch huis die tijdens de georganiseerde wachtdienst telefonisch advies krijgen van een arts die niet werkt in een medisch huis, zal het uitbetaalde honorarium, niet worden gerecupereerd bij het medisch huis waar de patiënt is ingeschreven.

Samengevat:

 
​ 101190
 101135
 101835
Patiënt ingeschreven in een medisch huis Patiënt niet ingeschreven in een medisch huis
​ Arts werkzaam binnen een medisch huis ​ De verstrekkingen zijn inbegrepen in het forfait en kunnen niet bijkomend aangerekend worden

​ De verstrekkingen kunnen aangerekend worden (indien zij aan de voorwaarden voldoen)

 

 Arts niet werkzaam binnen een medisch huis ​

​ De verstrekkingen kunnen aangerekend worden

(indien zij aan de voorwaarden voldoen)

De honoraria worden niet gerecupereerd bij het medisch huis waar de patiënt is ingeschreven

​ De verstrekkingen kunnen aangerekend worden
(indien zij aan de voorwaarden voldoen)
 

 

‘Vereenvoudigd’ medisch getuigschrift

Als een ziekteattest nodig is, kunnen artsen het nieuwe model voor medisch getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid gebruiken in deze COVID19-context. Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker.

 

Let op: deontologie!

De Nationale raad van de Orde der artsen bepaalt dat een aanpak op afstand (telefonisch, al dan niet met videobeelden) slechts aanvaardbaar is als de arts:

 • de patiënt en zijn medische voorgeschiedenis goed kent
 • inzage heeft in de medische informatie over de patiënt (medisch dossier)
 • uiteraard ook in staat is om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Als er geen medisch dossier bestaat of als de arts er geen toegang toe heeft, dan moet hij de medische voorgeschiedenis en de situatie van de patiënt kunnen begrijpen door een zorgvuldige en volledige anamnese, die vooral betrekking heeft op zijn huidige medicamenteuze behandelingen.

 

Vanaf wanneer gaan deze wijzigingen in?

De verstrekkingen 101190,101135 en 101835 is zijn tijdelijk met ingang van 14 maart 2020 tot en met het einde van de COVID-19-maatregelen.
Ook de wijziging van de toepassingsregel voor de verstrekking 101135 gaat in vanaf 14 maart 2020.

 

Vragen?

Zorgverleners met vragen over medisch advies per telefoon en/of de terugbetaling van zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be.

Voor alle andere vragen: www.info-coronavirus.beinfo-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u.

 

Meer informatie

 

Bron RIZIV

Publicatie datum: 04/06/2020