Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

COVID-19 Afname stalen

Vergoeding afname stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen door huisartsen

Over welke staalafnames gaat het?

Bij de moleculaire PCR-test voor de opsporing van het SARS-Cov-2-virus moet een keel- of neuswisser worden afgenomen. Deze testen worden op grote schaal afgenomen in residentiële voorzieningen zoals woonzorgcentra, verblijfscentra voor personen met een handicap, opvangcentra, gevangenissen, …

 

Wie kan deze verstrekkingen aanrekenen?

De staalafnames gebeuren door een huisarts of door een andere zorgverlener onder zijn toezicht.

 

Hoe kan u als arts deze verstrekkingen factureren?

Codes?

Daar waar de afname van deze testen gebeurt door een huisarts kan de kost voor de afname van de stalen gedekt worden door de codes:

  • 103434 “Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts”
  • of 103235 “Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden”.
  • Waar nodig mogen de prestatiecodes 104296 of 104635 worden aangerekend indien de bezoeken zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd.

Het honorarium dat verbonden is aan deze verstrekking dekt eveneens de tijd voor de registratie, raadpleging en opvolging van de gegevens en resultaten via de webtoepassing “CyberLab”.

 

Derdebetalersregeling?

Voor deze verstrekking zijn de regels over de derdebetalersregeling  van toepassing. Dit wil zeggen dat in centra voor kinderen, ouderen of mensen met een beperking de derdebetalersregeling facultatief kan worden toegepast.

 

Manuele getuigschriften of elektronische facturatie?

De aanrekening kan gebeuren via de manuele opmaak van getuigschriften of via elektronische facturatie. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels.

 

Zijn er beperkingen?

  • De staalafname voor de screening van personeelsleden van de instellingen valt niet onder de dekking van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Deze staalafnames voor personeelsleden worden georganiseerd door de arbeidsgeneeskundige diensten en kunnen dus niet worden aangerekend via de prestatiecodes 103434 of 103235.


  • Indien de tijd die de artsen investeren voor de staalafnames reeds gefinancierd wordt door andere overeenkomsten of tegemoetkomingen, kunnen de verstrekkingen 103434 en 103235 hiervoor niet aangerekend worden.


  • De aanrekening kan enkel gebeuren voor de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Vragen?

  • Zorgverleners met vragen over medisch advies per telefoon en/of de terugbetaling van zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be.
  • Voor alle andere vragen: www.info-coronavirus.be,  RIZIV  of 0800 14 689 van 8u tot 20u.

 
Publicatie datum: 07/05/2020