Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Audit Ziekenhuizen

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) Heeft het RIZIV de Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht. Die voert thematische audits uit in de ziekenhuizen om de doelmatigheid van de gezondheidszorg en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen te verhogen.

 

Waarom een Eenheid Audit Ziekenhuizen?

De algemene doelstellingen van de Eenheid Audit Ziekenhuizen zijn:

  • verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening aan de burger
  • optimaliseren van de besteding van de overheidsmiddelen.

 

Die doelstellingen zijn verankerd in belangrijke bestuursdocumenten.

 

Hoe gaat de Eenheid Audit Ziekenhuizen te werk?

De Eenheid Audit Ziekenhuizen hanteert welbepaalde auditmethoden voor de thematische audits in de ziekenhuissector. In elk onderzoek zullen we het volgende evalueren:

  • conformiteit aan normen en regels van de 3 administraties (bv. nomenclatuur, ICD-10-BE, regelgeving FAGG, BMUC, P4P, enz.)
  • performantie en doelmatigheid van de verleende zorg (in functie van bv. guidelines, benchmarking, enz.)

Zo kunnen we op een objectieve manier nagaan in hoeverre er afwijkingen bestaan tussen de te behalen doelstellingen en de werkelijkheid.

 

De audits leggen de nadruk op het belang van follow-up in de verbetertrajecten van ziekenhuizen en hun zorgverleners. Hierbij staan feedback, vragen naar toelichting, delen van ‘best practices’, uitnodigen tot verbeterinitiatieven en monitoring centraal. Zorgverleners en ziekenhuizen kunnen op die manier samen met de overheid werken aan een continue verbetering. De audits willen dan ook:

  • vooral toekomstgericht bijsturen eerder dan bestraffen voor het verleden
  • de regelgeving van de overheid optimaliseren.

 

Samenwerking is essentieel. De 3 administraties brengen hun federale bevoegdheden samen. Ze bundelen hun expertise en databestanden en koppelen voor alle ziekenhuizen de diagnose- en behandelingsgegevens aan de facturatiegegevens.

Ook samenwerking met externe partners is gepland, zowel op structureel vlak of telkens als het nodig is in het kader van een specifieke situatie (‘ad hoc’). Voorbeelden: samenwerking met het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), met de beroepsverenigingen, enz.

 

Welke thematische audits zijn uitgevoerd of gepland?

De volgende audit is uitgevoerd:

Bariatrische heelkunde:

 

De volgende audits zijn reeds lopend of gepland:

  • Een eerste impact van ‘laagvariabele zorg’
  • Zware medische beeldvorming

 

Bron : RIZIV 

Publicatie datum: 13/02/2020