Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Het RIZIV focust samen met andere partners op bevordering en handhaving van doelmatige zorg

De minister van sociale zaken en volksgezondheid onderlijnt het belang van dit initiatief: “Elke euro die we uitgeven, moet goed besteed zijn. Onze burgers en patiënten hebben recht op een zo goed mogelijk beheer van ons budget. Daarom heb ik samen met mijn administraties en alle betrokken partners een actieplan uitgewerkt, het Plan Handhaving, zodat we samen en op verschillende sporen tegelijkertijd verspillingen, misbruiken en oneigenlijk gebruik aanpakken. Transparant en correct werken, komt uiteindelijk iedereen ten goede.”

In het actieplan “handhaving” wordt gewezen op de noodzaak van een vlotte uitwisseling van gegevens, van de nodige capaciteit aan mensen en middelen alsook van een efficiënt sanctieapparaat.

Het actieplan voorziet in de creatie van een samenwerkend en geïntegreerd platform waarin  het Riziv en de ziekenfondsen - waar mogelijk in gemengde teams - met andere partners slagkrachtige acties zullen ondernemen op drie domeinen.


Vooreerst zijn er een aantal structurele maatregelen zoals de invoering van een systematische audit in de ziekenhuizen, de creatie van meldpunten fraude en verspilling in de zorg, de cartografie van samenwerkingsverbanden van zorgverleners, de verplichting tot lezing van de eid kaart van de patiënten, de analyse van afwijkende profielen van zorgverleners en verzorgingsdiensten, de invoering van een adequaat sanctiemechanisme bij misbruik van het systeem van derde betalende.

 

Een tweede pakket bevat een reeks initiatieven die doel hebben ondoelmatige zorgverlening terug te dringen. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de diagnostische verstrekkingen uitgevoerd door zogenaamde connexisten (*), aan het verbeteren van het gebruik van de medische beeldvorming in lijn met het protocol dat terzake in 2014 werd afgesloten, aan het voorschrijven van antibiotica, aan het doorlichten van de cardiale centra. Hierbij zullen nieuwe methoden worden verkend en zal ook worden nagegaan hoe een sterke link met het accrediteringsysteem kan worden gelegd.

 

Het derde aandachtspunt heeft betrekking op de bestrijding van frauduleuze handelingen. Concrete acties zijn gepland op het vlak van de verpleegkunde, kinesitherapie, tandartsen en logopedie. Ook controles inzake dringend ziekenvervoer, het voorschrijven en gebruik van specifieke medicatie, het gebruik van verouderde medische technieken zijn gepland. Ook een inspectie van de niet vergunde NMR toestellen staat op stapel. Dit plan geeft prioriteiten aan maar dit wil niet zeggen dan andere groepen niet worden gecontroleerd. Iedereen die misbruikt of ondoelmatige zorg praktiseert, kan steeds "geflitst" worden.

Dit actieplan past in de uitvoering van de Taskforce” van het RIZIV m.b.t. structurele maatregelen in de verzekering geneeskundige verzorging.

Dit actieplan past ook binnen de beslissing van het begrotingsconclaaf van april 2016, waarbij een opbrengst van minstens 25 miljoen euro op jaarbasis wordt beoogd door een betere strijd tegen misbruik en ondoelmatige zorg.

Dat dergelijke acties strikt noodzakelijk zijn blijkt trouwens ook uit het activiteitenverslag van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (DGEC). In 2015 werden door de dienst inbreuken vastgesteld ten belope van 11,6 mio EUR. Deze dienst zal ook een centrale rol spelen in het actieplan.


Meer info:

 

(*) connexisme is de mogelijkheid om sommige onderzoeken of behandelingen uit een ander specialisme zelf uit te voeren wanneer dat gebeurt met het oog op de eigen specialistische diagnosestelling of behandeling van de patiënt: bijvoorbeeld beeldvorming van de buik door een specialist in maag- en darmziekten.

 

bron : RIZIV

Publicatie datum: 20/07/2016

Administratieve controle

Publicatie datum: 04/10/2018

Arbeidsongeschiktheid

Kenniscentrum

BelRAI

Publicatie datum: 05/08/2018

DGEC

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

Fonds medische ongevallen

Publicatie datum: 22/11/2018

Gezondheidszorg in Europa

Publicatie datum: 13/09/2018

Grensarbeiders

Publicatie datum: 30/10/2018

Statistieken

Informatieblad

Publicatie datum: 27/11/2018

Medisch verbruik

Publicatie datum: 28/07/2015

Medisch verbruik vanuit geografisch perspectief in België

Observatorium patiëntenmobiliteit

Publicatie datum: 20/07/2017

Observatorium chronische ziekten

Publicatie datum: 26/06/2018

OISZ

Publicatie datum: 18/10/2018

Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid

Opleiding via e-learning

Publicatie datum: 11/01/2014

Modules

Unmet Medical Need

Publicatie datum: 22/11/2016

Onbeantwoorde medische behoeften - Unmet Medical Need