Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Geneeskundige verstrekking van een arts voor zichzelf

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld aangaande het probleem van de terugbetaling door een verzekeringsinstelling aan een aangeslotene van een geneeskundige verstrekking die deze laatste bij zichzelf heeft uitgevoerd als arts.

 

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 20 september 2014 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren het probleem besproken betreffende de terugbetaling door een verzekeringsinstelling aan een aangeslotene van een geneeskundig(e) advies of raadpleging die deze laatste bij zichzelf heeft uitgevoerd als arts.

 

1° De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen somt de verstrekkingen op die de artsen mogen attesteren en die door de verzekering voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald onder de door haar vastgestelde voorwaarden.

Onder "advies" wordt verstaan "het opmaken en ondertekenen, buiten welk onderzoek van de zieke ook, van getuigschriften, farmaceutische voorschriftbriefjes en allerlei bescheiden" (artikel 2, A, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

Onder "raadpleging" wordt verstaan "het onderzoeken van de patiënt in de spreekkamer van de arts met het oog op een diagnose of behandeling van een aandoening" (artikel 2, B, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

 

2° De Nationale Raad heeft meermaals positief geantwoord op de vraag of een arts voorschriften voor zichzelf mag opstellen. Wat het arbeidsongeschiktheidsattest betreft, was het antwoord meer genuanceerd 1 .

De Nationale Raad meent dat een arts op basis van zijn medische kennis in bepaalde omstandigheden objectief gezien in staat is om deze verstrekkingen bij zichzelf uit te voeren.

De arts handelt hierbij niet in strijd met de geneeskundige plichtenleer indien hij zijn bekwaamheid niet te buiten gaat, geen enkele wetsbepaling overtreedt, geen misbruik maakt en geen valsheid pleegt.

 

3° Het feit dat een arts voor een advies aan zichzelf of een raadpleging een vergoeding krijgt is onaanvaardbaar.

De Nationale Raad meent dan ook dat het in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bij het attesteren of voorschrijven voor zichzelf niet gerechtvaardigd is dat een attest voor advies of raadpleging wordt aangerekend aan de verzekering voor geneeskundige verzorging, ook al is het niet uitgesloten bij wet.

 

4° Met betrekking tot de vraag of het opportuun is of een arts zichzelf behandelt, wijst de Nationale Raad erop dat de fysieke en psychische gezondheid van de zorgverstrekkers belangrijk is, niet alleen voor de arts zelf maar ook voor zijn patiënten. In geval van een ernstig gezondheidsprobleem dient steeds de voorkeur te worden gegeven aan een objectieve behandeling door een derde arts. Het voor zichzelf voorschrijven van geneesmiddelen die tot verslaving kunnen leiden, dient ten stelligste te worden vermeden.

 

1. Advies van de Nationale Raad van 22 maart 2014, "Afleveren van een ziekteattest door een arts voor zichzelf", Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 145.


Gecommentarieerde code van deontologie

Publicatie datum: 14/08/2019

Wachtdienst HAIO

Publicatie datum: 20/06/2019

Advies van de Nationale raad van 25/05/2019

Versturen resultaten aan patiënt

Publicatie datum: 20/06/2019

Advies van de Nationale raad van 25/05/2019

Seksueel geweld

Publicatie datum: 20/05/2019

PERSBERICHT Meldcodes - Seksueel geweld

 

Medewerkers adviserend arts

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Euthanasie psychiatrische aandoening

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale Raad van 27/04/2019

Toxicomanie inspecteur DGEC - RIZIV

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Maximale arbeidsduur

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Medische toerisme

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Dossier : persoonlijke notities

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

AVG-GDPR : leidraad

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Samenwerkingsovereenkomsten

Publicatie datum: 25/03/2019

Advies van de Nationale raad van 16/03/2019 

 

Buitengerechtelijke bescherming – Lasthebber van een patient

Publicatie datum: 25/03/2019

Advies van de Nationale raad van 16/03/2019 

 

 

Mag een arts eigenaar zijn van een officina-apotheek?

Publicatie datum: 22/02/2019

Advies van de Nationale raad van 16/02/2019

Maagdelijkheidstesten en -getuigschriften

Publicatie datum: 22/02/2019

Advies van de Nationale raad van 16/02/2019