Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Punt 6 tot 10

  1. Steun aan bestaande wachtposten, maar huisartsenkringen beslissen over hun functionering en of er nog bij komen.
  2. Meer transparantie in de zorg.
  3. Informatisering ten dienste van arts en patiënt.
  4. Betaalbare software voor alle artsen.
  5. Respect voor de arts.

Medische verkiezingen 2018 – Programma BVAS

Punt 6 tot 10

6. Steun aan bestaande wachtposten, maar huisartsenkringen beslissen over hun functionering en of er nog bij komen.

BVAS ijvert voor de vrije keuze van huisartsen om hun zorgcontinuïteit te organiseren in een wachtpost of in een door de huisartsenkring georganiseerde wachtdienst. Voor BVAS kunnen beide systemen naast elkaar bestaan. Voor ons is het belangrijk dat huisartsen zelf mogen beslissen of ze een wachtpost willen organiseren. Het wachtpostmodel mag niet opgedrongen worden. In heel wat regio’s organiseren de huisartsenkringen vlot de wachtdiensten. Als huisartsen verkiezen om vanuit de eigen praktijk hun deel van de wachten op zich te nemen, dan moet die keuze gerespecteerd worden, met behoud van de permanentievergoedingen.

Als er een huisartsenwachtpost komt, moeten de huisartsenkringen zelf afspraken maken over zijn openingsuren, over zijn inplanting en over het eventueel samenwerken met andere wachtposten.

Geef toe, u denkt zoals wij

 

7. Meer transparantie in de zorg

De ziekenfondsen hebben geprofiteerd van de omzetting van een Europese richtlijn over transparantie om de artsen te verplichten alle kosten voor de patiënt op hun getuigschriften te vermelden. Voorschotten vragen wordt zo quasi verboden, ook voor niet-terugbetaalde prestaties. De klinisch biologen, patholoog-anatomen en genetici zullen geen vrije honoraria meer mogen vragen, maar BVAS kon deze maatregel beperken tot bepaalde verstrekkingen en tot de niet-verblijvende patiënten. BVAS heeft geen enkele moeite met de volledige transparantie naar de patiënt toe, maar verzet zich tegen een nog grotere controle door de ziekenfondsen. Het is overigens hoog tijd dat de ziekenfondsen zelf transparanter worden.

Geef toe, u denkt zoals wij

 

8. Informatisering ten dienste van arts en patiënt

Informatisering moet ten dienste van de artsen en hun patiënten staan, niet ten dienste van ziekenfondsen of bureaucraten. Daarom verdedigt BVAS de stapsgewijze uitrol van eHealth-toepassingen. Nieuwe applicaties mogen niet overhaast ingevoerd worden, ze moeten voldoende getest en gebruiksvriendelijk zijn. Het is aan de overheid om een continu beschikbaar en performant IT-systeem te garanderen.

Tijdens de onderhandelingen over het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift dat vanaf 1 juni 2018 verplicht wordt, is BVAS erin geslaagd om twee uitzonderingen af te dwingen. Artsen die 62 jaar of ouder zijn op die datum worden vrijgesteld. En ook bij een bezoek aan huis of in een instelling geldt de verplichting niet.

Geef toe, u denkt zoals wij!

 

9. Betaalbare software voor alle artsen

De sector van de medische software kent een sterke consolidatiegolf. BVAS waakt erover dat de opeenvolgende fusies van softwarepakketten de privacy en het medisch beroepsgeheim niet in het gedrang brengen. Wij protesteren tegen forse prijsstijgingen van softwarepakketten en verzetten ons tegen elke poging tot monopolievorming, door de staat of door een privébedrijf. BVAS blijft gehecht aan de principes van de vrijemarkteconomie.

De BVAS wil zo spoedig mogelijk ook voor de artsen-specialisten een RIZIV-tussenkomst voor het actieve gebruik van geïnformatiseerde medische dossiers.

Geef toe u denkt zoals wij!

 

10. Respect voor de arts

BVAS dringt aan op meer waardering en respect voor de artsen, vanwege patiënten, overheid, ziekenfondsen en de media. De overgrote meerderheid van de collegae zijn niet de op geld beluste individuen zoals bepaalde media en ziekenfondsen die graag opvoeren, maar hardwerkende, sociaal voelende en gemotiveerde artsen die hun patiënten steeds centraal plaatsen.  BVAS is bij uitstek de organisatie die het voor artsen opneemt en mediaberichten in hun juiste context plaatst. De tijd dat 'meneer doktoor' tot de notabelen van het dorp behoorde ligt al een hele poos achter ons en hoeft ook niet meer terug te keren. De voorbije jaren slaat de slinger wel eens door. Het artsenberoep verdient best wel wat meer maatschappelijke waardering.

Geef toe, u denkt zoals wij!