Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Punt 16 tot 20

  1. Voor een verenigde beroepsverdediging
  2. Toepassing spilindex op artsenhonoraria
  3. Vergaderen: niet langer pro deo
  4. Plaats voor de arts
  5. Voor een sterke belangenverdediging

Medische verkiezingen 2018 – Programma BVAS

Punten 16 tot 20

 16. Voor een verenigde beroepsverdediging

Wij geloven erin dat, als alle artsen zich verenigen, we als beroepsgroep meer zullen realiseren. BVAS is het enige federaal syndicaat dat àlle artsen verenigt. Huisartsen én artsen-specialisten. Vlamingen, Brusselaars en Walen. Mannen én vrouwen. Beginnende artsen én eindeloopbaan artsen. Intramuraal én extramuraal werkende artsen. Zelfstandigen én artsen werkend onder een ander statuut. Wij luisteren naar alle artsen en verdedigen gezamenlijke standpunten. Want als beroepsgroep willen we toch allen hetzelfde: een kwalitatieve gezondheidszorg waar patiënt en arts samen centraal staan.

Geef toe, u denkt zoals wij! 

 

17. Toepassing spilindex op artsenhonoraria

BVAS bepleit de toepassing van de spilindex op alle artsenhonoraria. Wij zien in de spilindex het aangewezen mechanisme om ervoor te zorgen dat het inkomen van artsen gelijke tred kan houden met de stijging van de levensduurte. Het huidige indexeringssysteem voor artsen is om twee redenen nadelig:

  • Eén: artsen krijgen hun indexering met een jaar vertraging ten opzichte van andere beroepscategorieën.
  • Twee: te vaak moeten artsen een deel van hun index inleveren omwille van opgelegde besparingsmaatregelen in de ziekteverzekering.

De toepassing van een gegarandeerde spilindex moet een evidentie worden.

Geef toe, u denkt zoals wij! 

 

18. Vergaderen: niet langer pro deo

Het kan niet langer dat artsen niet vergoed worden voor de tijd en energie die ze investeren in leidinggevende functies in ziekenhuizen of in de organisaties van de multidisciplinaire zorg buiten de ziekenhuizen. Artsen die zich engageren in medische raden of als diensthoofd verdienen het gehonoreerd te worden voor hun inzet. Idem dito voor huisartsen die zich inzetten in lokale gezondheidszorgstructuren Van deze artsen verwachten dat ze dat allemaal  pro deo en ten koste van hun eigen praktijkvoering doen, is niet meer van deze tijd. Hun tomeloze inzet komt immers de uitbouw en organisatie van de zorg ten goede.

Geef toe, u denkt zoals wij! 

 

19. Plaats voor de arts

Bij de herziening van het KB 78 op de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen hebben de patiënten recht op een centrale rol in hun zorg. Ze krijgen meer in inspraak hun diagnostiek en behandeling. Ze zijn niet de copiloot maar de piloot volgens onze minister. Terzelfdertijd wordt de zorg meer multidisciplinair. De meeste gezondheidszorgberoepen zullen de autonome beroepsuitoefening claimen. BVAS wil er over waken dat de slinger niet doorslaat. Enerzijds creëert deze situatie rechten en plichten voor zowel patiënten als artsen. Voor patiënten gaat het onder meer om mededelingsplicht, therapietrouw en correct gedrag, …. Als anderzijds een niet-arts zorgverstrekker autonome handelingen stelt zonder voorschrift of verwijzing van een arts, draagt hij de volledige verantwoordelijkheid voor zijn interventies, ook wanneer er verwikkelingen zouden ontstaan. Geen sprake dat hij zijn  verantwoordelijkheid kan afschuiven naar vb. de huisarts die het globaal medisch dossier van de patiënt bijhoudt.

Geef toe, u denkt zoals wij! 

 

20. Voor een sterke belangenverdediging

Met een expertise van meer dan 50 jaar, een uitgebreide dossierkennis, een professionele ondersteuning en meer dan 250 vertegenwoordigers in overlegorganen en commissies op regionaal, federaal en internationaal niveau drukken wij een duidelijke stempel op het gezondheidsbeleid. Van overgangsmaatregelen bij het elektronisch voorschrijven voor oudere artsen, over medebeheer in de ziekenhuisnetwerken en ondersteuning van medische raden tot het indienen van Impulseo-dossiers als erkend steunpunt.
Wij realiseerden dit voor u.
Hoe meer artsen hun stem uitbrengen, hoe meer die stem doorweegt.  Neem dus massaal deel aan de artsenverkiezingen.
En kies voor BVAS natuurlijk! Want als arts verdient u de sterkste belangenorganisatie.

Op de BVAS kan u rekenen.

Kortom, u stemt zoals wij!