Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Introductie

Overlegstructuren

De federale overheid beschikt over een aantal overlegorganen die ofwel advies verlenen over het te voeren gezondheidszorgbeleid, ofwel toezicht uitoefenen op de uitvoering ervan. In deze organen zetelen vertegenwoordigers van de financierende overheid en van de verschillende belangengroepen.

In de Belgische gezondheidszorg zijn de volgende overlegorganen actief:

     1. De nationale raad ziekenhuisvoorzieningen

     2. De multipartite-structuur

     3. De paritaire commissie

     4. De commissies

             - Telematica

             - Antibiotica

             - Patiëntenrechten

             - Euthanasie

             - Vrijwillige zwangerschapsafbreking

             - Planningscommissie medisch aanbod

             - Embryo in vitro

     5. De Federale platforms

             - Palliatieve zorg

             - Psychiatrie

             - Comapatiënten

             - Ziekenhuishygiëne         

     6. De Colleges van geneesheren

             - Cardiale pathologie

             - Geriatrie

             - Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg

             - Intensieve Zorgen

             - Nefrologie

             - College van geneesheren voor de moeder en de pasgeborene

             - Diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde

             - Radiotherapie

             - Reproductieve geneeskunde

             - Oncologie

     7. De Interministeriële conferentie Volksgezondheid

     8. De Comités

             - Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

             - Medisch-farmaceutische comités

             - Federaal borstvoedingscomité

             - Comité medisch materiaal

      9. De Planningscommissie

             - De plenaire vergadering

             - Werkgroep van de artsen

             - Werkgroep van de kinesitherapeuten

             - Werkgroep van de tandartsen

             - Werkgroep van de verpleegkundigen

             - Wetenschappelijke werkgroep

Bron : Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Publicatie datum: 02/01/2014

 

KCE