Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Zelfstandigen - COVID-19: maatregelen

Als zelfstandig, ondervind je moeilijkheden door het coronavirus?

Je kunt een beroep doen op de volgende maatregelen.

 

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen mogen vragen om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen. Er worden daarvoor geen verhogingen aangerekend, en er is geen invloed op je uitkeringen.

 

  • David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo's, heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze omzendbrief beoogt het verlengen van de betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen. Dit ligt in de lijn van de maatregelen die reeds in 2020 zijn genomen. Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor de eerste helft van 2021 met één jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Ook zullen ze kunnen vragen om een vermindering van hun sociale bijdragen voor het hele jaar 2021.

 

  De minister van Zelfstandigen en kmo's, David Clarinval, had aangekondigd dat hij van plan was de hulp te verlengen voor zelfstandigen die getroffen worden door maatregelen om      de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van deze steunmaatregelen is de uitbreiding van de faciliteiten voor de betaling van sociale bijdragen.

 

  Meer info HIER

 

Vermindering van voorlopige bijdragen

Je kunt een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020, als je beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

 

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

 

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Je ziektekosten en die van je familie worden terugbetaald door het ziekenfonds. Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

 

Meer info en wie te contacteren

Meer details over de maatregelen en wie je hiervoor juist moet contacteren, vind je op de website van het RSVZ.

 

Callcenter Corona

Een vraag over de uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van je bijdragen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800 12 018.

 

Meer info vind je ook op het agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Bronnen: rsvz, vlaio.be, nsz.be, socialsecurity.be

 

Publicatie datum: 28/01/2021