Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Recente cijfers

De Planningscommissie - Medisch aanbod publiceert een gedetailleerde rapport over de activiteiten van kinesitherapeuten op de Belgische arbeidsmarkt.

 

Dit rapport analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling tussen verschillende bronnen: de federale databank van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de professionals: leeftijd, geslacht, regio, gemeenschap, diploma, sectoren, beroepsstatus, ...

 

Op basis van dit beschrijvende rapport zullen de leden van de Planningscommissie aan de hand van een projectiemodel scenario's voor de toekomstige ontwikkeling van het beroep uitwerken die het aanbod aan beroepsbeoefenaars en de zorgnood van de Belgische bevolking in perspectief plaatsen.

  

Het rapport over de kinesitherapeuten stelt de evolutie voor van de activiteit van de kinesitherapeuten in België voor de periode 2014-2041 op basis van een continuïteitsscenario (basisscenario), waarbij de historische trends die werden waargenomen worden voortgezet in combinatie met de verwachte evolutie van de Belgische demografie.

 

Dat basisscenario werd ontwikkeld om het evenwicht te onderzoeken tussen het toekomstig aanbod aan kinesitherapeuten en de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking voor de periode 2016-2041 en maakt gebruik van het projectiemodel ‘stock-and-flow’.

 

Het basisscenario biedt een vertrekpunt voor een discussie die de toekomstvisie van het beroep zal bepalen. In het alternatief scenario dat de werkgroep kinesitherapeuten vervolgens zal ontwikkelen, zullen alternatieve benaderingen worden ontwikkeld om een samenhangende toekomstvisie te definiëren die de activiteit en de zorg in de kinesitherapie en de uitdagingen waarmee het beroep kan worden geconfronteerd, adequaat integreert. De geprojecteerde workforce omvat alle actieve kinesitherapeuten met de focus op de kinesitherapeuten actief in de gezondheidszorg, opgedeeld op basis van hun professionele status (werknemer, zelfstandig, gemengd).

 

Bij een stabiele situatie zal volgens het basisscenario in beide gemeenschappen het aantal actieve kinesitherapeuten in de gezondheidszorg en hun totaal aantal VTE voor de periode 2016-2041 aanzienlijk toenemen, ongeacht de professionele status en het geslacht. De geprojecteerde dichtheden (absolute en gewogen) vertonen ook een sterke toename, die meer uitgesproken is voor de "absolute" dichtheden, in beide gemeenschappen. Met andere woorden, de vergrijzing van de Belgische bevolking leidt tot een toename van de consumptie van geleverde zorg door kinesitherapeuten, wat zich weerspiegelt in de gewogen dichtheden. De instroom van nieuwe kinesitherapeuten verschilt in beide gemeenschappen op het vlak van hun geslacht en nationaliteit. In de Vlaamse Gemeenschap worden relatief meer vrouwen opgeleid, terwijl er in de Franse Gemeenschap aanzienlijk meer kinesitherapeuten instromen met een niet-Belgische nationaliteit.

 

Raadpleeg het rapport:

 

Bron: FOD Volksgezondheid

Publicatie datum: 25/09/2019