Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Duur van het akkoord en opzegmogelijkheden

Dit akkoord wordt voor een periode van twee jaar gesloten (namelijk van 1 februari 2013 tot en met 31 december 2014).

Opzegmogelijkheden

De individuele geneesheer kan het akkoord opzeggen met een ter post aangetekende brief die aan de voorzitter van de NCGZ is gericht :

  • binnen 30 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van besparingsmaatregelen die eenzijdig werden vastgelegd.

 

Het akkoord kan tevens worden opgezegd door een van de partijen of door een geneesheer met een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen :

  • indien tijdens de looptijd van het akkoord wettelijke of reglementaire bepalingen in werking treden die de bestaande regeling met betrekking tot de honorariasupplementen  eenzijdig wijzigen;
  • voor 1 december 2013 indien de financiële middelen voor het begrotingsjaar 2014  niet toelaten om de goede uitvoering van het akkoord te waarborgen of indien de indexmassa eenzijdig en zonder voorafgaand overleg wordt beperkt.


Een partij is geldig vertegenwoordigd als ze ten minste 7 van de leden die haar vertegenwoordigen in de NCGZ, verenigt. Die opzegging kan evenwel slechts in werking treden als de opzeggende partij die opzegging bevestigt voor de  NCGZ die in spoedvergadering is bijeengeroepen, overeenkomstig de quorumregels bedoeld in artikel 50, § 2, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Deze opzegging door een van de partijen  kan algemeen zijn of beperkt tot bepaalde verstrekkingen of groepen van verstrekkingen en/of tot bepaalde zorgverleners op wie de besparingsmaatregelen beoogd in het eerste lid betrekking hebben.

In geval van gedeeltelijke opzegging moeten in de aangetekende brief ook de beoogde verstrekkingen of groepen van verstrekkingen en/of zorgverleners nauwkeurig worden vermeld. Deze opzegging is van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van de voormelde correctiemaatregelen.

Publicatie datum: 16/06/2013