Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Bewijsstuk

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt

Sinds 2015 bent u als arts wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een bewijsstuk aan de patiënt uit te reiken, waarin duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, e.d.m. vermeld zijn. Het bewijsstuk heeft tot doel om de patiënt te sensibiliseren en te responsabiliseren met betrekking tot de kosten van geneeskundige verzorging. De kost van een verstrekking bestaat niet enkel uit de kost ten laste van de patiënt maar ook uit de kost ten laste van de verzekering.

U moet een bewijsstuk aan de patiënt overhandigen wanneer u tegelijkertijd vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen aanrekent of als u verstrekkingen elektronisch in de derdebetalersregeling factureert. In dit laatste geval ontvangt de patiënt immers geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp.

 

 

Bron: RIZIV

Publicatie datum: 06/06/2019