Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

UBO-register

 05/08/2021 Niet  tevergeten in augustus !

UBO-register: deadline bijkomende verplichtingen
Elke Belgische vennootschap, vzw en stichting dient haar uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Recent legde de overheid echter bijkomende verplichtingen op.Zo dient u jaarlijks door te geven of de eerder in het UBO-register geregistreerde gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden nog steeds correct zijn. Dit is een jaarlijkse bevestiging die u voor de eerste maal tegen uiterlijk 31 augustus 2021 dient te geven.Daarnaast vereist de overheid ook dat er bewijsstukken worden opgeladen die de in het UBO-register opgenomen gegevens van de uiteindelijke begunstigden staven. Ook aan deze verplichting dient tegen uiterlijk 31 augustus 2021 te worden voldaan.

 


 

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september ligt achter ons.

Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen.

 

De minister van Financiën besliste eerder om de aanvankelijke termijn tot 31 maart, met zes maanden te verlengen tot 30 september. Toch stelt de administratie vast dat ondanks deze verlenging en haar sensibiliseringscampagne veel vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht nog niet vervulden.

 

De FOD Financiën is zich welbewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt. Daarom zal de administratie tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register.

 

Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt dat gedoogbeleid onherroepelijk af.

 

Bron: FOD Financiën

 

Datum van publicatie: 23/09/2019

Herinneringen: 19/12/2019 en 26/12/2019


 

Informatie over het UBO-register invullen (vervangt punt 5 hieronder)

 

U heeft tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. U kunt uw uiteindelijke begunstigden nu al registreren door u aan te melden bij de toepassing(externe link) op het MyMinFin-portaal (voor burgers) of MyMinfinPro (voor de wettelijke vertegenwoordigers). 
 
Dit zijn de verschillende gebruikershandleidingen om u in deze procedure te helpen:

 

Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten die actief zijn in België hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ moeten opnemen, moet volgens het KB uiterlijk op 30 september 2019 worden ingevuld. 
Klik hier voor meer informatie over het UBO-register

Datum van publicatie : 06/03/2019


 

Mededeling van de FOD Financiën : De functionaliteit van de externe mandaten voor professionals is beschikbaar.

 

De informatieplichtige kunnen voortaan een mandaat verlenen aan professionals (accountants,advocaten, notarissen,…) dit teneinde deze laatste in de mogelijkheid te stellen de van kracht zijnde UBO-verplichtingen als mandataris te vervullen.

Om de nodige stappen te nemen, moeten de opdrachtgevers zich naar de applicatie Mandaat van de FOD Financiën begeven via de volgende link https://financien.belgium.be/nl/Eservices/mandaten en het specifiek (UBO) mandaat van het UBO-register verlenen aan de gewenst mandataris.

Voor de vertegenwoordigers van de juridische entiteiten die niet bekend zijn met deze applicatie, zal u er korte uitleggende video’s en tutorials terugvinden, net als geschreven tutorials onder het tabblad “demo’s mandaten” of “help online” op de startpagina van deze applicatie.

Een gebruikershandleiding zal u binnenkort via de nieuwsbrief worden toegezonden.

 

 • Voor specifieke vragen over de applicatie Mandaat, gelieve contact op te nemen met de helpdesk via servicedesk.pub@minfin.fed.be of 0257 257 57.
 • Voor specifieke vragen met betrekking tot het UBO-register, gelieve via e-mail contact op te nemenvia ubobelgium@minfin.fed.be.

 

 Datum van publicatie: 20/01/2019


Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten die actief zijn in België hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ moeten opnemen, moet volgens het langverwachte Koninklijk Besluit uiterlijk op 30 november 2018 worden ingevuld. Als gevolg van een ingrijpen van de FOD Financiën, werd deze deadline echter verschoven naar 31 maart 2019

 

Welke entiteiten komen in het register?

Er zijn drie categorieën informatieplichtigen. Hierbij worden de vennootschappen ruim geïnterpreteerd. Zo moeten niet alleen de klassieke vormen, maar ook de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de maatschappen in het register verschijnen. Concreet gaat het om volgende categorieën:

 • Vennootschappen
 • (Internationale) vzw’s en stichtingen
 • Trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische entiteiten

 

Wie zijn de UBO(-vennootschappen)?

Vennootschappen zagen de term UBO in het verleden natuurlijk al vaker opduiken. Zowel banken als accountants, notarissen en anderen klopten hiervoor al bij hen aan. Onder UBO wordt als officieel geldende definitie verstaan: ‘de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap’. De identificatie van deze personen gebeurt trapsgewijs:

 • Natuurlijke personen die een ‘toereikend percentage van de stemrechten houden’, waarbij het (on)rechtstreeks in handen hebben van meer dan 25 procent van de stemrechten geldt als een indicatie van een toereikend percentage. Bij een onrechtstreekse band moeten ook de tussenstappen geïdentificeerd worden.
 • Natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen, zoals via stemafspraken, al dan niet opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.
 • Natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien er via de twee bovenstaande methodes geen UBO aan te duiden blijkt.

 

Timing

Het KB voorziet in een inwerkingtreding op 31 oktober 2018. Zoals hierboven werd aangehaald, geldt 31 maart 2019 als ultieme deadline om de nodige gegevens in te vullen. Ook daarna geldt dat, indien er een wijziging plaatsvindt op vlak van de UBO, ook dit binnen de maand in het register moet worden aangepast.

 

Toegang tot het register

Hoewel er oorspronkelijk sprake was van een vrij beperkte toegang tot het register, blijkt de uitgangspositie uiteindelijk een heel publiek karakter te hebben. Volgende personen hebben toegang tot het register:

 • De bevoegde autoriteiten, zoals belastingautoriteiten
 • Onderworpen entiteiten in het kader van het hen opgelegde cliëntenonderzoek (voor entiteiten die onder het preventief luik van de Witwaswet vallen)
 • Elke burger (bij opzoekingen van verenigingen en trusts (categorie 2 en 3) moet een legitiem belang aangetoond worden)

 

Burgers zullen de opzoeking van de UBO’s van vennootschappen enkel kunnen doen op de vennootschap zelf (via naam of ondernemingsnummer). Het is dus niet mogelijk om de naam van een natuurlijke persoon in te geven en zo na te gaan van welke vennootschap(pen) die UBO is. Daarnaast wordt ook de toegang beperkt. De voornaam, het rijksregisternummer, de exacte geboortedatum en het adres van de UBO blijven voor burgers niet raadpleegbaar. Zowel de onderworpen entiteiten als burgers moeten overigens betalen voor een opzoeking in het register.

 

Zijn er sancties?

Naast de algemeen geldende vennootschapsrechtelijke geldboete van 400 tot 40.000 euro, voorziet de specifieke wetgeving omtrent het UBO-register ook in boetes. De boetes kunnen variëren tussen 250 en 50.000 en worden, net als de vennootschapsrechtelijke sancties, opgelegd aan de bestuurders zelf.

 

In afwachting van het platform

Omdat de termijn om het nodige te doen behoorlijk kort is, bereidt u zich best al voor. Zo kunt u aan de hand van de bijlagen op www.vandelanotte.be alvast de UBO’s identificeren. Daarnaast is het ook nuttig om na te gaan of uw bestuurders correct zijn opgenomen in de KBO. Zij, maar ook andere gevolmachtigden, zullen het UBO-register voor uw vennootschap, vereniging of trust kunnen invullen.

 

Update

Als gevolg van een ingrijpen van de FOD Financiën, geldt niet meer de eerder vooropgestelde deadline van 30 november 2018. De nieuwe uiterste datum werd vastgelegd op 31 maart 2019. De UBO(‘s) van uw entiteit kan u vanaf 1 oktober 2018 registreren via MyMinfin. 

De nodige informatie om deze registratie in orde te brengen, kan u vinden op www.vandelanotte.be. Uiteraard kunnen de specialisten van onze partner, Vandelanotte, u ook bijstaan in deze stappen.

 

Praktisch

U kan hier per categorie bepalen wie nu juist de UBO(‘s) is/zijn. Daarnaast vindt u ook terug welke informatie over de UBO vermeld zal moeten worden.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u steeds contact opnemen met onze partner, accountancykantoor Vandelanotte, via contact@vdl.be.

Bron: www.vandelanotte.be

 

Datum van publicatie : 06/10/2018

 

Publicatie datum: 05/08/2021