Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Binnenkort...

Verplichte affichage tarieven zorgverleners

Een wet van 27 oktober 2021 verplicht zorgverleners om de tarieven van hun meest gangbare vergoedbare verstrekkingen in hun praktijk te afficheren. Voor elke discipline zal het Verzekeringscomité in dit kader modelaffiches opstellen.

In het kader van de informatieverplichting van de zorgverlener zal deze affiche de patiënt duidelijk en voorafgaand informeren over de tarieven van de meest gangbare vergoedbare verstrekkingen van het artsenspecialisme. Daarnaast vermeldt de affiche het conventiestatuut van de arts, de verplichte verzekeringstegemoetkoming, het remgeld, e.d.m.

De wet voorziet dat het Verzekeringscomité, op voorstel of na advies van de bevoegde akkoorden- en overeenkomstencommissies, per discipline en per sector het affichemodel vaststelt. Concreet wordt voorgesteld dat in iedere akkoorden- en overeenkomstencommissie voor iedere discipline een nota wordt ingediend waaraan de modelaffiches worden gevoegd met een gemotiveerd voorstel dat per discipline de meest gangbare vergoedbare verstrekkingen vaststelt.

Aan iedere akkoorden- en overeenkomstencommissie wordt gevraagd om vanaf neerlegging van de voorstellen deze te bespreken binnen een termijn van 2 maanden en al dan niet te bevestigen.

Na afloop van deze termijn zal het Verzekeringscomité de stand van zaken evalueren en zelf initiatief nemen om de resterende affiches vast stellen waarvoor vanuit de akkoorden- en overeenkomstencommissie gebeurlijk nog geen voorstel werd gedaan.

Na definitieve vaststelling van de affiches volgt een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas vanaf dan is het verplicht de affiche van de meest courante verstrekkingen in uw praktijk uit te hangen. Het RIZIV zal hierover tijdig communiceren, opdat u als arts zich in de regel kan stellen.

 

Hierover later meer.

 

Publicatie datum: 30/11/2022