Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

ICHO

11 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op wet van 19 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1984 tot toekenning van een toelage aan universitaire of interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 1984 tot erkenning van de universitaire centra voor huisartsgeneeskunde met het oog op de toekenning van een toelage;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 juli 2001;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 oktober 2014, Besluit :

 

Artikel 1. De toelage die aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde kan worden verleend voor het organiseren van de seminaries, alsmede voor de wetenschappelijke, didactische en pedagogische omkadering van de stagemeesters en de deskundigen, zoals voorzien in het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, wordt voor de periode 1 januari 2014 tot 31 december 2014 vastgesteld op maximum 163.166,67 euro, aan te rekenen ten laste van basisallocatie 52.13.3300.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2014.

De verdeling en de regeling van deze toelage zijn opgenomen in de bijlage.

 

Art. 2. De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is met de uitvoering van dit besluit belast.

 

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

 

Brussel, 11 december 2014.

 

Mevr. M. DE BLOCK

 

Het Ministerieel besluit raadplegen

 

Toelage 2014, verdeling

 

Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding ICHO

101.913,90

81.531,12

20.382,78

 

Centre universitaire de formation spécifique en médecine générale de l'U.C.L.

30.316,38

24.253,10

6.063,28

 

L'Association de Maîtres de Stage en Médecine générale issus de l'U.L.B. 

16.822,48

13.457,98

3.364,50

 

Association des Généralistes Enseignants de l'ULg 

14.113,91

11.291,13

2.822,78

 

Totaal

163.166,67

130.533,33

32.633,34