Association Belge des Syndicats Médicaux

OPINIESTUK DR. MARCEL DE CLERCQ, HUISARTS

Geachte Collegea, vooreerst een gelukkig en voorspoedig 2016 van ganser harte gewenst

 

Hopelijk krijgen wij geen verhoogd aantal burn-out toestanden dit jaar (in 2015 geraamd op 10%). Gezien de administratieve overconsumptie die ons platwalst – ik heb het hier over die verplichte en dictatoriale derdebetalersregeling – zou dat wel degelijk kunnen leiden tot significante verhoging van het percentage.

 

Hoe het mogelijk is dat een arts nota bene haar handtekening gezet heeft om deze wet te baren maakt deze pil bijzonder zuur om te verteren.

Niet dat derdebetalersregeling voor zowel patiënt als arts een absoluut voordeel kan betekenen maar de VERPLICHTING, het “parlementair” DICTAAT is niet meer of niet minder dan het doodvonnis van de Vrije Geneeskunde!

 

Via een wet heeft Mega Blauw het historisch overlegmodel onder de mat geblazen.

Welk nut heeft de Medico-Mut nog?

De brave huisartsen protesteerden, maar moeten op geen begrip rekenen, wel integendeel ze kregen nog een arrogant opgestoken vingertje voor hun neus van Mega Blauw. (Kindjes in de klas gedraag U en laat die één euro maar vallen!). Van minachting gesproken. Ik dacht dat een arts een ERE-loon verdient. Ik ben wel zeer nieuwsgierig of deze regering het NMBS-conflict ook via dezelfde parlementaire weg zal doordrukken?

Wat met de huisartsen (m/v) lukt zal zich vroeg of laat bij de specialisten manifesteren.

Waar nu nog net nog de supplementen werden ontzien, zal eenmaal de ziekenhuisfinanciering rond is wel anders aangepakt worden.

 

Een ander hekelpunt zijn de huisartsenwachtposten (HWP), waar zovele collegae megaveel energie en tijd in geïnvesteerd hebben in het realiseren van een HWP. Vadertje Staat is met genereus veel centen over de brug gekomen. De HWP wordt nu wel gekoppeld aan de spoeddienst die dan weer gekoppeld is aan de ziekenhuisfinanciering, die dan weer voor een stuk beheerd worden door de ziekenfondsen.

 

Het verhaal is hier wel veel, veel complexer. Het beheren en beheersen van de schatkist maken het Mega Blauw niet gemakkelijk. Deze regering wil nieuwe belastingen voor de burgers besparen, alle naoorlogse liberale ministers hebben dat geprobeerd en zijn mislukt, vandaar de vaste wil om deze keer wel de uitgaven te beheersen en te besparen. De huisartsenwachtposten vinden hun ontstaansgeschiedenis in het tekort aan manschappen binnen bepaalde regio’s om wachten kwaliteitsvol te verzekeren, de uitgestrektheid van de gebieden en al dan niet te weinig of te druk bevolkt, onveiligheid  etc. Zodoende werden er wachtposten als pilootprojecten opgestart en met succes. De overheid heeft deze initiatieven of pilootprojecten gefinancierd en nadien politiek, jawel, gepromoot. Deze gulle betoelaging komt nu in het vizier. Er zijn wel degelijk enorme verschillen waar geen EBB (Evidence Based Beheer) verklaring mogelijk is.

 

Voor alle duidelijkheid, er zijn in Vlaanderen nog een groot aantal gebieden waar geen HWP bestaat. In Wallonië is er slecht één regio die nog weerstand biedt. In Vlaanderen zijn er nog grote vlekken zonder HWP. Deze kringen organiseren nog altijd zoals in de vorige eeuw hun wachtdienst naar ieders tevredenheid en vooral zonder enige vorm van overheidssteun op de individuele wachtvergoeding na; geen chauffeur, geen kilometervergoeding (in tegenstelling met Wallonië) etc., rien, niks. De kring waartoe ik behoor is er zo één en we zijn content.

 

In 2016 wens ik volgende aanklachten en bedenkingen hieromtrent te ventileren. Ik klaag de politiek aan die de HWP hebben ondersteund en gepromoot maar er nu zo gierig mee omspringen. Een HWP moet voldoende structuur hebben om degelijk te functioneren. Er moet immers voldoende financiële ruimte zijn om kwaliteit te leveren. Er mag echter wel wat gesnoeid worden om een gezonde boom te verkrijgen (soms wordt een HWP voor meer dan 600.000 euro gesubsidieerd). Ook de kringen die zonder HWP werken, moeten volgens het gelijkheidsbeginsel op logistieke steun kunnen rekenen.

 

De politiek schiet tekort in haar informatieplicht aan de burger over de organisatie van de gezondheidsstructuren en vooral hun peperdure prijs. Het zijn niet de artsen die als geldverspillers met de vinger moeten gewezen worden. Bij mijn weten is ons artsenkorps bij de goedkoopste van Europa en zijn we menslievende en hardwerkende artsen, die over de patiënt waken. De politiek faalt in de responsabilisering van de burger en het juiste gebruik van structuren. Zie hiervoor het tergend lang dralen met het invoeren van de 1733! Voor er nog sprake is van enig nieuwe HWP moet er voorafgaandelijk een goede registratie van alle oproepen, professionele triage en doorsturen naar het juiste niveau met responsabilisering en beloning van de patiënt gebeuren. De politiek vertikt het de nodige veiligheidsvoorzieningen te leveren aan de arts die 's nachts zijn naaste gaat helpen.

 

Ik klaag die syndicaten aan die de mensen niet steunen die zich inzetten voor een goede en kwaliteitsvolle dringende zorg, vooral de individuele wachtdoende arts, of hij/zij nu binnen HWP werkt of gewoon zijn wachten doet. Volgens het gelijkheidsbeginsel zou de wachtdoende arts in de toekomst minstens een vergelijkbare vergoeding moeten krijgen zoals de spoedarts! Beide disciplines zijn complementair en evenwaardig. Er zou maar een HWP mogen opgericht worden rekening houdende met de vereiste 2/3 meerderheid en ook alle leden zouden moeten verplicht zijn om te stemmen en in geheime stemming.

 

Ik klaag die kringen aan die de kosten van de HWP op hun leden verhalen, of dit van plan zijn te doen. Syndicaten dienen schijnzelfstandigheid te verwerpen en de werkvoorwaarden van de arts-zelfstandige dienen nauwlettend opgevolgd te worden. Het kan niet dat een HWP een wijkgezondheidscentra wordt met permanenties van 7/7 dagen.

 

Een huisartsenwachtpost die 24/24 uren draait is broodroof voor de solo-arts. Vergeet niet dat die solo-arts nog steeds de meerderheid van het korps levert, dit in tegenstelling met wat de 4 proffen huisartsgeneeskunde beweren. Het kan ook niet dat de kringen depannage worden voor de overbelaste spoeddiensten. Sommige adviseurs van Mega Blauw spelen met dat idee. Huisartsen zijn geen portiers, noch klusjesdienst voor de spoed. Samenwerken betekent dat er doorverwijzing bestaat vooral in twee richtingen. Het betekent niet dat het een éénrichtingsstraat is en we moeten voorkomen dat we overlappend zouden werken. Respect is een vorm van wellevendheid. Kringen dienen er ook voor te zorgen dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende generaties. Respect moet terug in twee richtingen gaan, maar met deze

mogen de jonge artsen niet vergeten dat hun huidige werkomstandigheden er kwamen dankzij de inzet van de ouderen. Een beetje nostalgie is niet altijd slecht.

 

Ik wens voor 2016 een correct gefinancierde wachtdienst met degelijk ereloon, verder zijn we zeker 5% administratiekosten kwijt door die vervloekte derdebetalersregeling maar den doktoor, hij of zij ploegt voort en laat zich vangen aan 't sociaal statuut met dank aan Mega Blauw.


 

In plaats van het gebruikelijke voorwoord van Dr. Louis voorzitter van het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen werd de gelegenheid gegeven aan een bestuurder van het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen, Dr. M. De Clercq, huisarts Oudenaarde, om zijn mening te ventileren over recente items die het huisartsenkorps beroeren.

 

U mag vanzelfsprekend reageren op bovenstaand artikel.

 

Date de publication: 29/02/2016