Association Belge des Syndicats Médicaux

Januari - februari - maart 2015

De psychologische oorlog en sfeermakerij tegen de artsensupplementen gaat onverminderd verder (verklaringen van de mutualiteiten, Prof Lieven Annemans,).
Men wil de artsen voortdurend in een slecht daglicht plaatsen en ze worden voorgesteld als de uitbuiters van het systeem, terwijl de supplementen in feite honoraria zijn die de ontoereikende financiering dekken.
Zo werd onlangs een perscampagne gevoerd met de bewering dat sommige artsen weigeren patiënten te verzorgen als ze niet kiezen voor een kamer alleen.
Voorlopig lijkt Minister Maggie De Block hier niet aan toe te geven.
De permanente aanval op de supplementen past ook in het kader van de komende herstructurering van de ziekenhuisfinanciering en de jacht op de zogenaamde verkwistingen’, cfr. opnieuw Annemans.
Als die verkwistingen dan al reëel zijn, wat we betwijfelen, zullen strakke dirigistische maatregelen leiden tot perverse effecten, zonder de beoogde financiële doelstellingen te bereiken, en de demotivatie van de artsen enkel maar versterken.
Het statement van de verkwistingen wordt nu gretig als alibi overgenomen door sommige coalitiepartners van de regering om bezuinigingen in de gezondheidszorg te verantwoorden en door te drukken.
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de leden van deze regering onder continu gekibbel als slaapwandelaars op zoek zijn naar een ware cohesie.
De MR tracht alleszins zijn sociaal imago wat op te krikken na de perikelen van de burgemeesters van Ukkel en Waterloo.
Hoe lang kan deze warrige strategie worden aangehouden?
De budgetcontrole eind maart, een nieuwe test voor deze regering, belooft moeizaam te verlopen. Het tekort loopt op tot 2 miljard euro. Hoeveel zal er bespaard worden in de gezondheidszorg? Dit zal moeilijk worden zonder het systeem te schaden.
De NVA wenst dat de bezuinigingen voornamelijk in de sociale zekerheid (en de gezondheidszorg?) worden doorgevoerd.
Tot nu toe loste Minister Maggie De Block eerder diplomatisch en met kennis van zaken tijdelijk enkele dossiers op die zonder reële financiële inzet waren.
Laat ons hopen dat voor het dossier ’regeling derde betalende’ ze minder verkrampt zal reageren dan haar Franse collega Marisol Touraine die in 2017 de derdebetalersregeling wil veralgemenen voor de hele bevolking.
Het verzet van het hele artsenkorps in Frankrijk tegen dergelijk absurde maatregelen is nooit zo groot geweest.
Touraine mag dan wel socialist zijn, het is niet één van de minste paradoxen dat onze ultra liberale regering een dergelijke ‘collectivistische’ maatregel eveneens steunt, alhoewel de overgrote meerderheid van de huisartsen die verwerpt.
Wat heeft deze coalitie over voor de gezondheidszorg en de financiering van de ziekenhuizen?
Het gevaar is reëel dat de factuur wordt doorgestuurd naar de artsen.
Uit de bevraging van de krant De Specialist vinden 88 procent van de specialisten de hervorming van de ziekenhuisfinanciering noodzakelijk. Beseffen ze echter wel dat de artsen er wel eens bekaaid zouden kunnen uitkomen als men in het kader van de herijking van de nomenclatuur de honoraria aanpast volgens gemiddelden.
Het uiteindelijke zuiver honorarium zou bij heel wat specialisten behoorlijk kunnen tegenvallen. De betrokkenheid van de artsen bij het ziekenhuismanagement blijft bovendien één grote illusie.
We wachten af wat deze ultra liberale politiek betekent voor de artsen. Dit zal maar duidelijk worden als we de factuur zullen krijgen en/of het standpunt tegenover de supplementen op lange termijn.
De grenzen van de restricties zijn al bereikt zoals bijvoorbeeld al blijkt uit de reacties bij de kinderartsen en urgentisten op de besparingen in artikel 13 reanimatie

Date de publication: 02/04/2015