Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

2011

In dit jaaroverzicht blikken we terug op een woelig jaar 2011. Het afsluiten van het Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2011, slechts geldend voor één jaar, gebeurde in een volledig gewijzigde context, nl. van besparingen in het budget van de ziekteverzekering. Het 2° deel van de besparingsronde voor de specialisten, via wijziging van de nomenclatuur, werd goed bevonden door de medico-mut, zodat met uitzondering van de radiologie, alle specialistische prestaties vanaf 1 mei 2011geïndexeerd werden. De indexatie voor de medische beeldvorming werd uiteindelijk ook bekomen, zij het evenwel niet volledig op 1 juli 2011 zoals opgenomen in het akkoor

Het bleef evenwel niet bij deze besparingsronde : slechts door het aanvaarden van 130 milj. euro besparingen, op jaarbasis 150 milj. euro, kon een akkoord geneesheren-ziekenfondsen voor het jaar 2012 worden afgesloten (zie verder). Het wordt dan ook stilaan duidelijk dat de besparingen een permanent karakter krijgen. Binnen het nieuwe akkoord is er een vergelijk uitgezocht waarbij elke discipline binnen het artsenberoep een deel van de lasten moet dragen. Er is een voorlopige halvering van de index voor de artsen die weinig of geen medisch technische verstrekkingen doen en een vermindering met 2/3de  van de index voor praktisch alle andere prestaties.

Een bijzondere werkgroep binnen de NCGZ moet uiterlijk 30 juni 2012 alternatieve structurele maatregelen uitwerken die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de NCGZ. Vanaf die datum kunnen de in dit akkoord voorziene indexbeperkingen ten opzichte van 2,99 % worden opgeheven. In ieder geval wordt voor de voornoemde verstrekkingen de indexbeperking opgeheven op 1 december 2012. De overige indexbeperkingen kunnen eveneens worden opgeheven in zoverre de structurele maatregelen door de NCGZ werden genomen en wordt vastgesteld op basis van de technische ramingen van september 2012 dat de benodigde marge bestaat binnen de partiële begrotingsdoelstelling.

In de huidige onzekere situatie van budgettaire krapte, zal het spanningsveld tussen zorgverleners-zorgverzekeraars-patiënten onder elkaar op de spits gedreven worden. Een sterke syndicale vereniging zoals de BVAS is dan ook een must om voldoende tegengewicht te bieden aan de overheid en mutualiteiten.

Bewust van de grote uitdagingen die de gezondheidszorg te wachten staan, besloot de BVAS het afgelopen jaar om zijn dienstverlening te vergroten en zijn zichtbaarheid te verhogen om zo de syndicalisatiegraad te doen toenemen. 2011 zal dan ook de syndicale geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin de BVAS moderniseert en verjongt. Op 16 september 2011 stelde de BVAS immers op een persconferentie zijn nieuwe logo alsook zijn vernieuwde website voor. De betrachting is om de communicatiekanalen te professionaliseren alsook om een grotere uniformiteit te bekomen binnen de structuren van de BVAS.

 

Volledig activiteitenverslag 2011