Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

«On-line» toetredingen

B.S. 31.12.2013 – in voege …. 01.01.2017 !

Een wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging wijzigt de Z.I.V.-Wet om een elektronische procedure mogelijk te maken voor de kennisgeving van (geweigerde) toetreding aan de geneesheren - ziekenfondsen of tandheelkundigen – ziekenfondsen akkoorden, via een on line applicatie van het RIZIV. Het exclusieve gebruik van de elektronische identiteitskaart van de arts of van de tandarts is voor deze kennisgeving verplicht. Wat de aanmeldingstermijn betreft, is er geen wijziging: dit zal steeds binnen de 30 dagenzijn volgend op de publicatie van de akkoordtekst in het Staatsblad. Ook een gedeeltelijke toetreding zal mogelijk zijn.

 De modaliteiten volgens welke de akkoordtekst samen met de richtlijnen over het gebruik van de beveiligde onlinetoepassing aan de artsen en de tandheelkundigen wordt bezorgd dienen nog te worden gepubliceerd.

De geplande inwerkingtreding is 1 januari 2017.

Publicatie datum: 23/01/2014