Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Verlaging van de activiteitsdrempels m.b.t. vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners voor het jaar 2020

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners voor het jaar 2020, ten gevolge van de coronacrisis.

 

De coronacrisis heeft voor bepaalde zorgverleners een vermindering van hun activiteit veroorzaakt, waardoor de doelgroep mogelijk de drempels voor één of meerdere forfaitaire RIZIV-vergoedingen niet behaalt.

 

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in dit verband een procentuele verlaging van de activiteitsdrempels voor o.m. apothekers, artsen, tandartsen en verpleegkundigen inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen wat betreft het referentiejaar 2020. De precieze percentages zijn bepaald per beroepsgroep en zijn gebaseerd op de meest recente gegevens beschikbaar, verhoogd met een marge van 5% om interne verschillen en de afwezigheid van cijfergegevens te verdisconteren.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 


Uit de reële activiteitscijfers 2020 is gebleken dat de COVID-19-pandemie niet voor alle zorgverleners dezelfde impact heeft gehad. Het initieel voorstel om een gelijk reductiepercentage toe te passen voor alle sectoren, is daarom niet weerhouden.

Het aangepast mechanisme bestaat uit een verschillend reductiepercentage per sector:

  • voor alle sectoren worden de minimale activiteitsdrempels met 5% verminderd (= basispercentage)
  • voor die sectoren waarvoor de reële, gemiddelde activiteitscijfers 2020 lager liggen dan in 2019, wordt bij dit basispercentage van 5% het reële, gemiddelde percentage van deze daling opgeteld (naar boven afgerond)

 

Voor artsen betekent dit het volgende:

 

Gelet op de goedkeuring van de Ministerraad, heeft het RIZIV ook de evaluatieresultaten 2020 sociaal statuut geïntegreerd in MyRiziv. De zorgverleners en hun mandaatnemers kunnen deze nu dus online raadplegen.

 

Deze week start tevens een mailing naar de zorgverleners die voldoen aan de basisvoorwaarden voor het sociaal statuut 2020 en een gelinkt contract/rekeningnummer hebben. Aldus het RIZIV.

 

Bron: RIZIV