Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

BVAS tevreden met KB dat sociaal statuut mogelijk maakt voor sommige categorieën artsen die activiteitendrempel niet halen

 

Brussel, 23 oktober 2019

 

Artsen die in aanmerking willen komen voor de sociale voordelen van het akkoord artsen-ziekenfondsen moeten sinds 2017 vastgelegde activiteitendrempels halen. Maar bepaalde categorieën van artsen hebben recht op het sociaal statuut zonder dat ze de minimumdrempel halen, voor hen was een regeling nodig. BVAS is tevreden dat het KB met die regeling nu ook in het Staatsblad is verschenen.

 

In de medicomut heeft de BVAS heel wat tijd en energie geïnvesteerd om het dossier van de sociale voordelen voor de zogenaamde “assimilatiecategorieën” van artsen voor te bereiden. We zijn dan ook verheugd dat de vrucht van dit werk op 21 oktober jl. in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Het KB van minister De Block treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

 

Begin 2018 ontving een werkgroep van het RIZIV meer dan 800 assimilatie-aanvragen, die onderzocht werden om de categorieën van artsen te definiëren die baat kunnen hebben bij de regeling. Zo kunnen, naast verstrekkingen op de persoonlijke naam van de arts, ook prestaties die in het referentiejaar (jaar X-2) geboekt werden op naam van het diensthoofd of een andere arts meegeteld worden voor de minimumdrempel, op voorwaarde dat er een schriftelijk bewijs is van deze constructie.

 

Komen ook in aanmerking:

 

- artsen die tijdens het referentiejaar in het buitenland werkten, voor hen volstaat een verklaring op eer;

 

- hoofdartsen, diensthoofden, ziekenhuishygiënisten en equivalenten die expliciet betrokken zijn bij een klinische activiteit in het ziekenhuis. Hen wordt een schriftelijk bewijs gevraagd van deze prestatie ten belope van gemiddeld 13 uur per week.

 

De regeling geldt niet voor artsen met een overwegend administratieve functie zoals databeheer of bestuurder. Het KB is evenmin van toepassing op adviserende artsen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, gevangenisartsen, gerechtsartsen of artsen met een louter academische functie.

 

Dr. Philippe Devos

Voorzitter BVAS