Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

PORTFOLIO

Aanbevelingen van het VBS naar de artsen-specialisten.

Sinds 1 januari 2022 vereist de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, algemeen bekend als de ‘kwaliteitswet’, dat elke gezondheidszorgbeoefenaar een, bij voorkeur elektronisch, portfolio bijhoudt.

 

De inhoud van dit portfolio is niet bij wet bepaald, maar het moet de bekwaamheid en de (kwaliteitsvolle) uitoefening van deze bekwaamheid aantonen. In een advies ter zake maakt de Orde der Artsen onderscheid tussen bevoegdheid en bekwaamheid. Men kan bekwaam zijn en niet bevoegd, of bevoegd maar niet bekwaam.

 

Ten behoeve van de aangesloten beroepsverenigingen en hun leden heeft het Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten of het VBS een canvas opgesteld van elementen die aan bod kunnen komen in het portfolio van een arts-specialist.

 

U kan de aanbevelingen van het VBS hier raadplegen.

Publicatie datum: 22/08/2022