Association Belge des Syndicats Médicaux

07/14 Nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen - Oprichting van huisartsenwachtposten - Eisenkader voor de internistische patiënt

De brede consultatieronde van het KCE over het invoeren van een nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen nadert stilaan zijn eindpunt. Het is de bedoeling om tegen september een voorstel tot hervorming te kunnen voorleggen.
In ons voorwoord van maart 2014 werd al ingegaan op de implicaties van pathologiefinanciering op onze honoraria en praktijkvoering, evenals op studies die aantonen dat forfaitaire pathologiefinanciering niet resulteert in een betere kwaliteit van de geleverde medische prestaties, noch in kortere wachtlijsten.

 

Het systeem van vergoeding per prestatie verschaft de patiënt een verzekerde toegang tot alle nodige onderzoeken; het risico voor overconsumptie is wel aanwezig. Enveloppes voor de beheersing van de volumes, profielen, budgettaire akkoorden, beheersing van terugbetalingstarieven, beperken dit risico.

De BVAS blijft voorstander van een betaling per prestatie.

 

Onder impuls van dokter De Toeuf heeft de BVAS een lijst van voorafgaandelijke voorwaarden opgesteld om verder te kunnen gaan met de discussies over het invoeren van een nieuw financieringssysteem.

  • Het blijven honoraria en geen budgettaire massa die aan het ziekenhuis wordt toegekend. Op die manier bestaat er garantie voor een voldoende input van de verantwoordelijken voor de kwaliteit van de zorg, nl. de artsen.
  • Enkel de APR-DRG met severityscore 1 en 2 mogen in rekening worden gebracht, voor de anderen geldt de vergoeding per prestatie.
  • Beperking in de startfase tot de klinische entiteiten die nu vervat zijn in de referentiebedragen.
  • De uitvoering moet toevertrouwd worden aan een overlegstructuur, in de huidige situatie de medico-mut; en gezien het honoraria betreft, zonder de ziekenhuisbeheerders erbij te betrekken.
  • Medische prestaties buiten het ziekenhuis maken geen deel uit van het nieuwe financieringsmodel.
  • Het huidige systeem van referentiebedragen wordt afgeschaft.
  • Versterkte bevoegdheden voor de Medische Raad.
  • Geen afbreuk aan de mogelijkheid om supplementen te vragen in eenpersoonskamers.
  • Geen gesloten budget.
  • Gezien het systeem prospectief is, moet de arts op voorhand kennis hebben van de criteria die zijn medische praktijk evalueren, en dit op een eenvoudige en transparante manier.

U kan dit document terugvinden op onze website (www.vaskor.be/tijdschriften 2014-134).

 

Oprichting van huisartsenwachtposten: in tal van huisartsenkringen blijkt Domus Medica zich te bezondigen aan ernstige manipulaties om de kring te overhalen te stemmen voor de oprichting van een huisartsenwachtpost, zelfs al is de meerderheid er geen voorstander van. Zoals het beleggen van herhaalde vergaderingen totdat een meerderheid wegblijft of het voorleggen van ondoorgrondelijke contracten. Het in stand houden van wachtposten kan belangrijke financiële implicaties meebrengen voor de betrokken artsen.
De artsen van een kring kunnen steeds rekenen op de nodige juridische steun van het VAS.

 

Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft het eisenkader voor de internistische patiënt gepubliceerd, met daarin ook een onderdeel voor de functie spoedgevallenzorg en intensieve zorgen.
Alsof de artsen en de ziekenhuizen niet zelf voortdurend zouden instaan voor een kwaliteitsvolle organisatie van hun dienst, wordt alles nu opgelegd door de overheid.
Een stap naar verdere bureaucratisering wordt aldus gezet, met regels die dikwijls niet zomaar kunnen toegepast worden op elk ziekenhuis.
Wie adviseert de minister en het Agentschap b.v. over het medisch kader van de functie intensieve zorgen?
De werkgroep “ziekenhuizen” van de BVAS is alleszins van mening dat deze problematiek in het kader van het VAS moet besproken worden (Vlaamse materie) waarbij ook telkens mensen zullen moeten aangeduid worden die deze dossiers zullen beheren.
We kunnen dit niet alleen meer overlaten aan individuele onderhandelaars. Een taakafbakening VAS/VBS dringt zich op.

Date de publication: 01/07/2014