Association Belge des Syndicats Médicaux

Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging Ingevolge artikel 211 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging moet het RIZIV om de vier jaar medische verkiezingen organiseren op basis waarvan de vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisatis van geneesheren wordt geregeld in een aantal organen van het instituut. Bij koninklijk besluit worden de modaliteiten van de organisatie van de verkiezingen en de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van geneesheren moeten voldoen om als ‘representatief’ te worden erkend, vastgelegd.De noodzakelijke koninklijke besluiten werden in 1997 genomen en stellen dat om representatief te zijn, een vereniging leden moet hebben in tenminste twee gemeenschappen en zowel huisartsen als specialisten in zijn rangen moet hebben.

De BVAS voldoet aan deze criteria en behaalde tijdens de medische verkiezingen in 2010
63,19 % van alle uitgebrachte stemmen: 82,05 % van de specialisten en 38,14 % van de huisartsen kozen voor de BVAS. Vertaald in zetels van de nationale commissie artsen – ziekenfondsen, die een symboolfunctie draagt, betekent dat 5/6 zetels bij de specialisten en 3/6 zetels bij de huisartsen.
Klik hier om de resultaten van de medische verkiezingen 2010 te bekijken.
De zetelverdeling kan u hier per raad en commissie raadplegen.


Waar de wetgever een vertegenwoordiging toekent aan de artsen, vervullen de leden van de BVAS en het VAS, als de meest representatieve artsenorganisaties, een mandaat in diverse officiële organen van de besluitvorming op regeringsniveau.

Organen RIZIV

Binnen het RIZIV is de BVAS als artsensyndicaat in meerdere commissies, raden en overlegorganen vertegenwoordigd:

1. Algemene Raad
2. Verzekeringscomité
3. Nationale commissie artsen en ziekenfondsen
4. Technische Raden
5. Nationale raad voor kwaliteitspromotie
6. Accrediteringsstuurgroep
7. Wetenschappelijke raad
8. Commissie voor begrotingscontrole
9. Profielencommissies
10. Commissie voor informatieverwerking
11. Erkenningsraden
12. Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
13. Nationaal college van adviserend geneesheren
14. Het College van geneesheren-directeurs
15. Raad voor advies inzake revalidatie
16. Technisch comité voor de zelfstandigen

lees verder

FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Onze vertegenwoordigers zijn ook actief binnen diverse organen van de FOD Volksgezondheid:

- Overlegstructuren
- Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid
- Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen
- Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
- Hoge Raad voor Gezondheidsberoepen
- Hoge Raad voor Geneesheren Specialisten en Huisartsen
- Erkenningscommissies

Date de publication: 22/12/2013