Association Belge des Syndicats Médicaux

Programma

Ethische principes


De BVAS zet zich zoals altijd verder in voor hetgeen zij sinds haar ontstaan rechtlijnig heeft verdedigd, zijnde:

Vrije keuze van arts door de patiënt
De patiënt moet zich kunnen richten tot de arts van zijn keuze. De kwaliteit van de geleverde zorg is het enige criterium waardoor de arts zich onmisbaar maakt.
Het ideale zorgtraject moet continu worden bevorderd.
Een georganiseerd overleg tussen huisarts en specialist waarbij de taken in onderling akkoord worden afgelijnd in functie van de noden van de patiënt verrechtvaardigt een gepast honorarium.
Het is uitgesloten dat de situatie van de patiënt het voorwerp uitmaakt van een statuut dat de goedkeuring door een geneesheer-adviseur vereist.

2° De geneesheer moet in alle vrijheid zijn therapeutische en diagnostische middelen kunnen kiezen. Dit betekent dat zijn keuzes gemaakt worden rekening houdende met de goede praktijkvoering en in functie van de persoonlijke karakteristieken van de patiënt. Economische criteria hebben geen uitstaans met goede praktijkvoering.

3° Om het vertrouwen van de patiënt te blijven genieten moet het medisch beroepsgeheim gevrijwaard blijven.
De gegevensuitwisseling tussen artsen onderling en tussen artsen en andere verstrekkers van gezondheidszorgen is onmisbaar. Het verzamelen van die gegevens is nodig voor de kwaliteit van de zorgen en voor het beheer van de sociale zekerheid.

4° De geneesheer organiseert vrijelijk het werk van zijn praktijk zowel in zijn eigen kabinet als in het ziekenhuis. Zijn medische beslissingen kunnen dus niet onder het gezag van een beheerder worden geplaatst.
De geneesheer moet ook meester blijven over zijn tijdsgebruik. Hij wendt die in de eerste plaats aan om naar zijn patiënten te luisteren veeleer dan om administratieve formaliteiten te vervullen.

5° De kwaliteit van de verstrekte
zorg
is essentieel voor het winnen van het vertrouwen van de patiënt, van het publiek en van diegenen die het systeem financieren.
Het is zeer belangrijk dat de artsen beschikken over een eigen systeem van kwaliteitspromotie.
Kwaliteit kan niet opgelegd worden door normen en dwangmaatregelen. HEt opleggen van sancties leidt tot ontwijkingsgedrag.
Kwaliteit moet gebaseerd zijn op dynamisme van het medisch korps.

Het weigeren van rantsoenering
Meer en meer leidt de wil van de Overheid tot het beheersen van de uitgaven tot een rantsoenering van de zorg. Gezondheid wordt gemeten louter in termen van uitgaven. Verschillende middelen ter rantsoenering worden gebruikt: programmatie van zware apparatuur of diensten, het voorbehouden van technische akten, economische criteria inzake terugbetaling.
De Overheid en de mutualiteiten trachten de redenen van de invoering van deze maatregelen te verdoezelen door ze te omschrijven alsof ze te maken hebben met de kwaliteit, of door de artsen van verspilling te beschuldigen of zelfs van winstbejag.
Naar de publieke opinie of naar de patiënten toe trachten ze de verantwoordelijkheid voor de uitgaven in de schoenen te schuiven van de voorschrijvers.
Deze houding dient met klem te worden afgewezen en de artsen moeten optreden als de verdedigers van de patiënten.
Gezondheid is ook een investering.
Het is een sector die voor banen zorgt: ongeveer 10 % van de arbeidsmarkt van het land bestaat uit jobs in de zorgsector en tweederden van de uitgaven in de sector vloeien terug onder de vorm van bijdragen en belastingen.
Het is een sector die nieuwe technologieën genereert, nieuwe geneesmiddelen creëert en die gekenmerkt wordt door creativiteit. Het is een sector die weinig energie en grondstoffen nodig heeft, tenzij onze grijze hersenstof. Als deze sector al kosten veroorzaakt in de sociale zekerheid dan brengt hij terug op voor de Staat door een positieve commerciële balans.
Tenslotte betekent de gezondheid van de werknemers op zich een rijkdom voor de economie. Als illustratie kan worden verwezen naar Nederland waar de werkgevers hadden voorgesteld om hun werknemers voorrang te geven op de wachtlijsten. De redenering was eenvoudig: hoe sneller terug fit, hoe sneller terug aan het werk.

De BVAS is van oordeel dat de publieke opinie hiervan moet overtuigd worden zodat de financiers van het systeem met de nodige middelen over de brug komen om de zorg te verlenen die overeenstemt met de noden en zonder rantsoenering.

Date de publication: 22/12/2013